Příprava a strukturování tenkých vrstev amorfních chalkogenidů

Show simple item record

dc.contributor.author Bůžek, Jan
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:39Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:39Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69349
dc.description.abstract Pro účely této práce byly připraveny objemové vzorky chalkogenidových skel o složení As40S60, As22S78, As40Se60, As20Se80, Ge5Se95 a Ge8Se92, ze kterých byly následně připraveny tenké vrstvy metodou vakuového napařování a spin-coating. Do připravených tenkých vrstev jsou následně přenášeny struktury metodou hot embosing využívající měkkou polydimethilsiloxanovou (PDMS) raznici. V rámci práce je studována závislost hloubky připravených lineárních mřížek na procesních parametrech v průběhu embosování (teplota, tlak, doba embosování). cze
dc.format 130 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject hot embosing cze
dc.subject micro-transfer molding cze
dc.subject PDMS raznice cze
dc.subject chalcogenide glasses eng
dc.subject hot embossing eng
dc.subject micro-transfer molding eng
dc.subject PDMS stamp eng
dc.title Příprava a strukturování tenkých vrstev amorfních chalkogenidů cze
dc.title.alternative Preparation and Structuring of Amorphous Chalcogenide Thin Films eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Exnar, Petr
dc.contributor.referee Němec, Lubomír
dc.contributor.referee Šubert, Jan
dc.date.accepted 2017-09-06
dc.description.abstract-translated Bulk samples of chalcogenide glasses with compositions As40S60, As22S78, As40Se60, As20Se80, Ge5Se95 and Ge8Se92 have been prepared for the purpose of this work. The bulk glasses were used for thin films preparation via thermal vacuum evaporation and spin-coating methods. Linear grating motif was transferred into the prepared thin films using hot embossing method with soft polydimethilsiloxane (PDMS) mold. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie anorganických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36786
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Zasedání zahájil předseda zkušební komise pro obhajobu disertační práce prof. Petr Mošner a konstatoval, že jednání je přítomno všech 8 členů komise včetně tří jmenovaných oponentů. Dále pak představil členům komise Ing. Jana Bůžka ze studijního směru 2808V003 "Chemie a technologie anorganických materiálů", který předložil k obhajobě disertační práci s názvem: "Příprava a strukturování tenkých vrstev amorfních chalkogenidů" a seznámil členy komise s doporučením školitele prof. Ing. Miroslava Vlčka, CSc. a stanoviskem vedoucího školicího pracoviště k předložené práci. Následně pak doktorand seznámil komisi s předmětem a výsledky své disertační práce. Po referátu doktoranda následovalo projednání oponentských posudků. Všichni tři oponenti postupně přečetli své posudky a následně doktorand zodpověděl jejich dotazy a diskutoval jejich připomínky. V diskusi po projednání oponentských posudků byla pozornost zaměřena na termické vlastnosti použitých chalkogenidových skel. Prof. Wágner diskutoval záležitosti vlastností embosovací raznice z hlediska možnosti jeho deformace tlakem. Prof. Koudelka diskutoval problematiku nesouladu teplotních roztažností substrátu a skla, včetně možností měření těchto veličin. Po skončení veřejné rozpravy proběhlo neveřejné zasedání komise, na kterém došlo po debatě k hlasování. Z přítomných 8 členů komise se 8 vyjádřilo pro výsledek obhajoby "splněno" a udělení vědecké hodnosti doktor (Ph.D.) Ing. Janu Bůžkovi. Předseda komise poté seznámil doktoranda s výsledkem hlasování komise, poděkoval členům komise i oponentům za jejich účast na obhajobě a ukončil jednání komise. Souvislost mezi výsledky uvedenými v disertační práci a předkládanými publikacemi: Obě dvě přiložené publikace doktoranda souvisí s předloženou disertační prací. Vyjádření komise k podílu studenta na předkládaných publikacích: Podíl doktoranda na uvedených publikacích je nepochybný. cze
dc.identifier.stag 34222
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account