Fosforečnanová a borofosforečnanová skla modifikovaná oxidy trojmocných kovů

Show simple item record

dc.contributor.author Račický, Antonín
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:37Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:37Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69347
dc.description.abstract Skla byla připravena v ternárních systémech ZnOIn2O3-P2O5, MgO-Fe2O3-P2O5, Fe2O3-TiO2-P2O5, PbO-Ga2O3-P2O5 a kvartérních systémech MgOFe2O3- B2O3-P2O5 a PbO-Ga2O3-B2O3-P2O5 celkem v 9 kompozičních řadách. Skla byla studována pomocí Ramanovy spektroskopie, 31P MAS NMR a Mössbauerovy spektroskopie. Byly studovány také základní fyzikálně-chemické vlastnosti, chemická odolnost a také termické vlastnosti pomocí DSC, termo-dilatometrie a vysokoteplotního mikroskopu. cze
dc.format 193 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject fosforečnanová skla cze
dc.subject borofosforečnanová skla cze
dc.subject oxid inditý cze
dc.subject oxid železitý cze
dc.subject oxid gallitý cze
dc.subject struktura skel cze
dc.subject vlastnosti skel cze
dc.subject termické chování cze
dc.subject phosphate glasses eng
dc.subject borophosphate glasses eng
dc.subject indium trioxide eng
dc.subject ferric oxide eng
dc.subject gallium trioxide eng
dc.subject structure of glasses eng
dc.subject properties of glasses eng
dc.subject thermal behaviour eng
dc.title Fosforečnanová a borofosforečnanová skla modifikovaná oxidy trojmocných kovů cze
dc.title.alternative Phosphate and borophosphate glasses modified by trivalent metal oxides eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Exnar, Petr
dc.contributor.referee Plško, Alfonz
dc.contributor.referee Šubrt, Jan
dc.date.accepted 2017-09-06
dc.description.abstract-translated Glasses were prepared in ternary ZnO-In2O3-P2O5, MgO-Fe2O3-P2O5, Fe2O3-TiO2-P2O5, PbO-Ga2O3-P2O5 and quaternary systems MgO-Fe2O3-B2O3- P2O5 a PbO-Ga2O3-B2O3-P2O5 overall in 9 compositional series. Glasses were studied by Raman spectroscopy, 31P MAS NMR and Mössbauer spectroscopy. Basic physical-chemical properties, chemical durability and also thermal properties with DSC, thermodilatometry and hotstage microscopy. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie anorganických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36787
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Zasedání zahájil předseda zkušební komise pro obhajobu disertační práce prof. Ladislav Koudelka a konstatoval, že jednání je přítomno všech 8 členů komise včetně tří jmenovaných oponentů. Dále pak představil členům komise Ing. Antonína Račického ze studijního směru 2808V003 "Chemie a technologie anorganických materiálů", který předložil k obhajobě disertační práci s názvem: "Fosforečnanová a ¨borofosforečnanová skla modifikovaná oxidy trojmocných kovů" a seznámil členy komise s doporučením školitele prof. Ing. Petra Mošnera, Dr. a stanoviskem vedoucího školicího pracoviště k předložené práci. Následně pak doktorand seznámil komisi s předmětem a výsledky své disertační práce. Po referátu doktoranda následovalo projednání oponentských posudků. Všichni tři oponenti postupně přečetli své posudky a následně doktorand zodpověděl jejich dotazy a diskutoval jejich připomínky. V diskusi po projednání oponentských posudků byla pozornost zaměřena na otázku chemické vazby atomů india ve fosfátových a borofosfátových sklech. Prof. Wágner vznesl dotaz na otázku vztahu mezi energií vazeb a její vliv na hodnoty Tg a také na vliv struktury na teplotu skelné transformace. Prof. Němec vznesl dotaz na vliv železa na chemickou odolnost studovaných skel. Po skončení veřejné rozpravy proběhlo neveřejné zasedání komise, na kterém došlo po debatě k hlasování. Z přítomných 8 členů komise se 8 vyjádřilo pro výsledek obhajoby "splněno" a udělení vědecké hodnosti doktor (Ph.D.) Ing. Antonínu Račickému. Předseda komise poté seznámil doktoranda s výsledkem hlasování komise, poděkoval členům komise i oponentům za jejich účast na obhajobě a ukončil jednání komise. Souvislost mezi výsledky uvedenými v disertační práci a předkládanými publikacemi: Obě dvě přiložené publikace doktoranda souvisí s předloženou disertační prací. Vyjádření komise k podílu studenta na předkládaných publikacích: Podíl doktoranda na uvedených publikacích je nepochybný. cze
dc.identifier.stag 34220
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account