Pohybem a relaxací za lepším JÁ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Lada
dc.contributor.author Muchová, Michaela
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:04Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:04Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69320
dc.description.abstract Práce pojednává o problematice lidí trpící obezitou a zaměřuje se také na rizikové faktory, které nejčastěji přispívají k jejímu vzniku. Hlavní pozornost je soustředěna na životní změny, kterými prošly informantky po absolvování kurzu redukce hmotnosti. První část práce obsahuje informace o tom, jak bylo ženské tělo vnímáno v historii, vymezení pojmů sebepojetí, body image, sebevědomí a sebereflexe. Druhá část je propojením teoretických poznatků získaných z odborné literatury s výpověďmi informantek, které mají s hubnutím a následnou změnou životního stylu vlastní zkušenost. Cílem práce je přiblížit moment (sledovat období), kdy se oslovení informanti pohybového a relaxačního centra vydali na cestu za "novým já" v tomto případě za změnou životního stylu spojeného s redukcí své hmotnosti, cvičením a v neposlední řadě i relaxací. Dále se zaměřím v narativních příbězích na to, jak klienti prezentují své motivace: proč se rozhodli zhubnout, co jim návštěva centra přinesla a zda reflektují změnu životního stylu. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravý životní styl cze
dc.subject sebepojetí cze
dc.subject fyzické aktivity cze
dc.subject kult krásy cze
dc.subject healthy lifestyle eng
dc.subject self-concept eng
dc.subject physical activity eng
dc.subject the cult of beauty eng
dc.title Pohybem a relaxací za lepším JÁ cze
dc.title.alternative Exercising and health for a better SELF eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Retka, Tomáš
dc.date.accepted 2017-08-30
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the issue of people with obesity and also focuses on the risk factors that most frequently contribute to its development. The thesis is also focused on the life changes that the informants have passed after completing the body weight reduction course. The first part of the work contains information about the female body perception in history, the definition of concepts of self-concept, body image, self-esteem and self-reflection. The second part is the interconnection of the theoretical knowledge gained from professional literature with the statements of informants who have their own experience with weight reduction and subsequent lifestyle change. The aim of the work is to describe the moment in which the informants (clients of the locomotive and relaxation center) went on a journey to "a new self" - in this case, to change the lifestyle associated with the reduction of weight, exercise and relaxation. The thesis is also focused on narrative stories about the clients´ presentation of their own motivation: why they decided to reduce their body weight, what was the benefit of the visit in the center and if they reflect a change in lifestyle. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37184
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka stručně předstvila svou bakalářskou práci - cíl, metody a výsledky svého výzkumu. Byly přečteny posudky vedoucí a oponenta. Následně proběhla diskuse. cze
dc.identifier.stag 32370
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account