Modely úmrtnosti a jejich porovnání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla
dc.contributor.author Brandejsová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:04Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:04Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69263
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na modely úmrtnosti a jejich porovnání. Práce obsahuje teoretický popis historického kontextu úmrtnostních modelů a principů modelování úmrtnosti. Pozornost je zaměřena na porovnání modelů úmrtnosti z hlediska vybraných faktorů, mezi které patří pohlaví, časové hledisko či region. Dále jsou v práci porovnány modely úmrtnosti pro pojištěnou a běžnou populaci. Na závěr práce je provedena analýza střední délky života, ve které byly zahrnuty jak historická data, tak i projektovaná data pro budoucí roky. cze
dc.format 80 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject modelování úmrtnosti cze
dc.subject úmrtnostní tabulky cze
dc.subject graduace cze
dc.subject test hladkosti cze
dc.subject testy přesnosti cze
dc.subject Gompertz-Makehamova funkce cze
dc.subject simulation mortality eng
dc.subject life tables eng
dc.subject graduation eng
dc.subject test of smoothness eng
dc.subject tests of accuracy eng
dc.subject Gompertz-Makeham function eng
dc.title Modely úmrtnosti a jejich porovnání cze
dc.title.alternative Mortality Models and their Comparison eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pacáková, Viera
dc.date.accepted 2017-09-12
dc.description.abstract-translated The Diploma Thesis focuses on the models of mortality and their comparison. The thesis contains theoretical description of the historical context of the models of mortality and the principals of formation of the mortality. Attention is focused on comparing mortality models in terms of selected factors, including gender, time perspective, or region. Furthermore, mortality models are compared for the insured and the current population. At the end of the thesis is analyzed the mean life expectancy, which included both historical data and projected data for future years. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37030
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Modely úmrtnosti a jejich porovnání. Studentka zodpověděla následující otázky: Které metody, využívané pro modelování úmrtnosti, jsou v praxi nejčastěji využívané? Správně definujte pojem "intenzita úmrtnosti'. Jakou metodou byly z nevyrovnaných dat na obr. 28 a obr. 30 vytvořeny modely úmrtnosti pojištěné a "běžné" populace? Kolik bylo pojištěných osob nad 90 let v SR? Z jakého důvodu jsou grafy na obr. 35 a 36 vizuálně v rozporu s grafy na obr. 38. Co způsobí tak velké snížení pravděpodobnosti úmrtí mužů v ČR v roce 2066 ve srovnání s minulostí? cze
dc.identifier.stag 31902
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account