Riziko dlouhověkosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gogola, Ján
dc.contributor.author Salfická, Jana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:04Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:04Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69262
dc.description.abstract Předložená práce se zabývá demografickou situací České republiky. Vysvětluje základní pojmy a nejčastější používané postupy k předpovědi modelování míry úmrtnosti. Dále se věnuje charakteristice významu pojmu riziko dlouhověkosti a s ním spojenými finančními a jinými důsledky. Následně je toto riziko kvantifikováno na konkrétních datech pomocí stochastického modelu Lee-Carter. Cílem práce je popsat modely mortality, které umožňují výpočet trendu úmrtnosti, její predikci a určení očekávané délky života v budoucnu. Parametry pro výpočet budou odhadnuty z dostupných dat platných pro Českou republiku. cze
dc.format 64 s. (97 095 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dlouhověkost cze
dc.subject úmrtnost cze
dc.subject modelování cze
dc.subject Lee-Carter cze
dc.subject longevity eng
dc.subject mortality eng
dc.subject modeling eng
dc.title Riziko dlouhověkosti cze
dc.title.alternative Longevity risk eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pacáková, Viera
dc.date.accepted 2017-09-13
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the demographic situation of the Czech Republic. The basic concepts and most common used procedures to predict modeling of mortality rates, are explained in this thesis. Further, it deals with the significance of the concept of the risk of longevity and its associated financial and other consequences. In next part, this risk is quantified on specific data using the Lee-Carter stochastic model. The aim of the thesis is to describe mortality models, which allow calculation of mortality trend, prediction and determination of expected life expectancy in the future. Parameters for calculation will be estimated from available data valid for the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37036
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Riziko dlouhověkosti. Studentka zodpověděla následující otázky: Popište podrobněji motivaci k výpočtu anuit, která vychází z článku v časopisu The Economist. Vysvětlete pojem kalibrace modelu. Myslíte, že bylo vhodné uvádět větu, obsahující pojem husákovy děti na str. 27? Upravte do správného tvaru vztah 2.4. Vysvětlete, jak je potřeba chápat poslední dvě věty v Závěru diplomové práce. Nejsou v rozporu s dosaženými výsledky? Jaké dopady bude mít válka na pojišťovny? cze
dc.identifier.stag 31900
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account