Hodnocení míry kontaminace ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky s využitím pasivního vzorkování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pouzar, Miloslav
dc.contributor.author Lhotka, Radek
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:22Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:22Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69159
dc.description.abstract Tato práce ukazuje možnosti využití pasivního vzorkování při sledování úrovně znečištění ovzduší vybranými látkami na dvou blízkých lokalitách. Jako sorpční médium byla při monitoringu polycyklických aromatických uhlovodíků využita polyuretanová pěna. Díky skutečnosti, že pasivní vzorkovače ovzduší jsou levné, nenáročné na odbornou obsluhu a zároveň velmi jednoduché na provoz, (k jejich fungování není zapotřebí elektrická energie) staly se vhodným prostředkem pro sledování znečištění ovzduší na globální úrovni. Další část práce se věnuje výpočtům a studiu parametrů, které ovlivňují využitelnost metody diagnostických poměrů. Mezi tyto parametry patří například volba vhodného diagnostického poměru pro danou lokalitu nebo vývoj hodnot diagnostických poměrů v průběhu roku. Poměry jednotlivých perzistentních organických polutantů přítomných v ovzduší se staly více či méně vhodnou metodou používanou k určování zdrojů těchto látek v životním prostředí. Cílem této práce je také studium odchylek spojených s využitím techniky diagnostických poměrů (například rozdílné reaktivity vybraných zástupců polycyklických aromatických uhlovodíků přítomných v poměru). cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject perzistentní organické polutanty cze
dc.subject polycyklické aromatické uhlovodíky cze
dc.subject pasivní vzorkování ovzduší cze
dc.subject diagnostické poměry cze
dc.subject toxický ekvivalentní faktor cze
dc.subject persistent organic pollutants eng
dc.subject polycyclic aromatic hydrocarbons eng
dc.subject passive air sampling eng
dc.subject diagnostic ratios eng
dc.subject toxic equivalency factor eng
dc.title Hodnocení míry kontaminace ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky s využitím pasivního vzorkování cze
dc.title.alternative Assessment of air contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons using passive sampling eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated First part of the study is focused on the evaluation of possibility of usage of the passive air sampling by monitoring two locations nearby. Monitoring was done through the sorption medium of polycyclic aromatic hydrocarbons and polyurethane disc base. Key benefit of usage of the passive air sampling lies in the ease of installation, operations (i.e. not dependent on availability of the electricity) and technology is not demanding on resources. This enables passive air sampling for a global usage. Second part of the work is mainly studying and statistically comparing parameters influencing methodology of diagnostic ratios. Evaluation mainly studies selection of the right parameter for a specific location and development and changes of those throughout a year. Ratios of persistent organic pollutants became a standard methodology and is widely used to spot the sources of pollutants in the environment. Integral part of the evaluation is also measurement of variances due to given methodology. (i.e. different reactivity of selected polycyclic aromatic hydrocarbons and their ratio.). eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37153
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Posluchač seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděl dotazy členů komise. Extrakce uretanové pěny. Doba vzorkování. Závěr z hlediska budoucího vývoje pro dosažení nižších hodnot míry kontaminace. Kotlíkové dotace versus plynofikace. cze
dc.identifier.stag 32801
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account