Kniha, knihovna a jejich prostorové dimenze v současné české literatuře. K architektonice a plasticitě toposu knihy na přelomu milénia.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panoch, Pavel
dc.contributor.author Burdová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:13Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:13Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69152
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na literárně-historickou analýzu toposu knihy a knihovny v prozaickém díle Michala Ajvaze. Kniha a knihovna jsou v Ajvazově beletristickém díle důležitými motivy, které jsou nedílnou součástí narativních strategií a důležitými prvky v konstruktu Ajvazových fikčních světů. Záměrem je uchopení knihy a jejích fantaskních konstruktů v narativu a prostoru prozaických děl. Pozornost bude dále věnována písmu, jeho smyslovosti a proměnlivosti, neméně tak i roli čtenáře, který utváří specifické narativy při četbě anebo při chůzi. Úvod práce tvoří historický základ zaměřený především na vývoj knihy a jejích podob. Jednotlivé analýzy a tvrzení v praktické části jsou opřeny o studie, teoretické a esejistické knihy předních českých teoretiků i samotného autora. Oživlé a proměnlivé prostory literárních děl Michala Ajvaze budou komparovány s vybranými díly domácí i evropské současné literatury. Práce obsahuje seznámení s jednotlivými knihami a jejich zkrácenými obsahy. cze
dc.format 118 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Michal Ajvaz cze
dc.subject topos knihy cze
dc.subject knihy cze
dc.subject topos knihovny cze
dc.subject knihovny cze
dc.subject prostory cze
dc.subject narativ cze
dc.subject fikční prostory cze
dc.subject topos of the book eng
dc.subject books eng
dc.subject topos of the library eng
dc.subject libraries eng
dc.subject spaces eng
dc.subject narrativ eng
dc.subject fictional spaces eng
dc.title Kniha, knihovna a jejich prostorové dimenze v současné české literatuře. K architektonice a plasticitě toposu knihy na přelomu milénia. cze
dc.title.alternative The Book, Library and Their Spatial Dimensions in Contemporary Czech Literature. On the Architectonics and Plasticity of the Topos of Book at the Turn of the Millennium eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Malý, Radek
dc.date.accepted 2017-08-28
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on literary and historical analysis of topos of book and libraries in published novels by Michal Ajvaz. Book and library are important motives in his novels and they are inseparable part of narrative strategies and constructs of fictional worlds. The purpose of these thesis is grasp the book and their fantastic constructs in narrative and space of novels by Michal Ajvaz. Attention will be paid on font, its sensuality and variability than role of reader which create specific part in narrative strategies during reading or walking. In intorucion of this thesis we can find historical basic fact which is focused on evolution of the book and their forms. Each of analysis and statements are supported by studies of theoretic and essaystic books from the leading Czech theorists and the author himself. Revived and changing space of novels by Michal Ajvaz will be compared with choosed novels of home and european author of contemporary literature. Thesis contains information about books and their short content. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37054
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Přestavení diplomové práce - téma a jeho volba, zdroje, metody. 2. Seznámení komise s posudky vedoucího a oponentky práce. 3. Reakce uchazečky na podněty posudků. 4. Závěrečná rozprava. cze
dc.identifier.stag 33573
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account