Černé duše: historická antropologie dětství z pohledu disciplinárních pramenů školských knih hanby a cti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanulík, Vladan
dc.contributor.author Drahorádová, Ilona
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:56Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69131
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je představit problematiku utváření normativu poslušného občana v českých zemích v devatenáctém a na počátku dvacátého století, s užším zaměřením na žáky základních škol. Na základě pramenné analýzy takzvaných černých a zlatých knih, které kantorům sloužily k zaznamenávání kázeňských přestupků a pochval žáků, je zkoumán jak vývoj disciplinárních technik, tak také samotný žák a jeho pozice ve škole a ve společnosti. To, jak byl ovlivňován svým okolím a autoritami, jaký na něj byl vyvíjen nátlak, a jaké jeho chování bylo ještě tolerováno a co už bylo považováno za přečin, který bylo nutné potrestat. Pozornost je však věnována také učitelům. Tomu, v jakém sociálním postavení se nacházeli a jak vystupovali vůči svým svěřencům, kterým se snažili nejen předávat vědomosti, ale také formovat jejich charakter a vést je ke kázni a dobrým mravům. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject historie cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject dětství cze
dc.subject disciplinace cze
dc.subject pochvala cze
dc.subject školy cze
dc.subject tresty cze
dc.subject učitelé cze
dc.subject žáci cze
dc.subject history eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject childhood eng
dc.subject disciplination eng
dc.subject praise eng
dc.subject schools eng
dc.subject punishments eng
dc.subject teachers eng
dc.subject students eng
dc.title Černé duše: historická antropologie dětství z pohledu disciplinárních pramenů školských knih hanby a cti cze
dc.title.alternative Black Souls: Historical Anthropology of Childhood Based on Disciplinary Sources (School Books of Shame and Honour) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Halířová, Martina
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to introduce a problem of normative formation of the obedient citizen in Czech lands during the nineteenth and early twentieth century, with a closer focus on elementary school pupils. The development of disciplinary techniques, as well as the pupils themselves and their position in school and society were studied with the help of source analysis from the so-called black and gold books, which served the cantors to record the pupils' disciplinary misconducts and praises. It is investigated how the pupil was influenced by his surroundings and authorities, how much pressure he was subjected to, and which his behaviour was still tolerated and what was considered as a crime that was necessary to punish. Attention is also paid to teachers. What social status belonged to teachers and how they behaved towards their students, for which they tried not only to transfer knowledge but also to shape their character and lead them to discipline and good morals. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36925
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představa práce autorkou. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: pedagogická literatura 19. století, způsoby chválení o vyznamenání studentů v 19. století, knihy cti a hanby a jejich dochování v českých archivech a ostatních paměťových institucích. cze
dc.identifier.stag 32496
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account