Srovnání dvou podob předpokládané obnovy keltské tradice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štampach, Ivan
dc.contributor.author Štefková, Barbora
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:42Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:42Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69122
dc.description.abstract Cílem této práce je porovnat dva současné pohanské směry, Wiccu, tedy moderní čarodějnictví, a Řád Bardů, Ovatů a Druidů, tedy Order of Bards, Ovates and Druids, tradičně znám jako OBOD. Řád sdružuje současné druidy, zatím stále především v zahraničí, ačkoli i v České republice vznikla jeho odnož, a nabízí komplexní výcvik na třech stupních. Práce má za úkol porovnat oba směry a najít jejich shody a rozdíly. Zároveň chce zjistit, nakolik současná dostupná literatura opravdu pravdivě vypovídá o praxi obou směrů, a tedy jak se veřejný laický názor, na základě této literatury, shoduje s realitou. Prostředkem pro zjištění těchto informací byl terénní výzkum, který používal metodu kvalitativního výzkumu. Otázky výzkumu byly rozděleny do pěti oblastí s cílem zjistit příčiny volby té dané pohanské cesty, informovanost aktérů, způsoby praxe, pojetí terminologie a vzájemné vnímání směrů mezi ostatními pohanskými směry a jejich povědomí o sobě navzájem. První část práce se věnuje historii obou náboženství a popisu základní praxe v průběhu roku. Druhá část se pak věnuje samotnému terénnímu výzkumu. Závěr práce shrnuje a analyzuje výsledky výzkumu a odpovídá na otázky výše uvedené. cze
dc.format 111 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Wicca cze
dc.subject OBOD cze
dc.subject pohanství cze
dc.subject současná religiozita cze
dc.subject nová náboženská hnutí cze
dc.subject paganism eng
dc.subject contemporary religiousness eng
dc.subject new religious movements eng
dc.title Srovnání dvou podob předpokládané obnovy keltské tradice cze
dc.title.alternative Comparison of two forms of the supposed revival of Celtic tradition eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Černá, Zuzana
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is mainly to compare two of the recent pagan religions, namely Wicca (modern witchcraft) and the Order of Bards, Ovates and Druids, commonly known under its shortcut OBOD. The Order consorts contemporary druids, for the present mainly abroad, even though the Czech branch was also created, and offers a complex training on three degrees. The task of this thesis is to compare both ways and to find the similarities and the differences. At the same time, it wants to find out to what extent the current literature available truly testifies to the practice of both religions and thus how the public view, based on this literature, coincides with reality. Field research was used as a tool to provide us with relevant information, and the method used was qualitative research. The questions of the research are divided into five areas with the aim of finding out the reasons of choice of that particular religion, the awareness of the practicing, the manner of practice, terminology and the mutual perception of both religions among other pagan ways and their awareness of each other. The first part of the thesis considers the history of both religions and the basic practice during the year. The second part is concerning the field research itself. The conclusion summarises and analyses the results of the research and responds to the questions mentioned above. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37205
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence 1) čtení posudků 2) reakce studentky na posudky cze
dc.identifier.stag 30988
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account