Skladování ve firmě METALCOM Kutná Hora a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Černá, Šárka
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:35Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:35Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68935
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku skladování a řízení zásob v podnikové logistice. Cílem bakalářské práce je na základě provedené analýzy současného stavu skladování a řízení zásob ve vybrané společnosti navrhnout opatření na zlepšení skladování. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se podnikové logistiky, skladů a skladování, dále jsou popsány způsoby řízení zásob, metody pořizování zásob, druhy zásob, jejich evidence v podnikovém systému i pro společnost použitelná metoda štíhlé logistiky. V praktické části práce se rozebírá současný stav skladování a skladového hospodářství ve společnosti, identifikují se jeho nedostatky a problémová místa a formulují se návrhy a doporučení na zlepšení systému skladování. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject skladování cze
dc.subject zásobování cze
dc.subject skladovací systémy cze
dc.subject skladové hospodářství cze
dc.subject logistika cze
dc.subject řízení zásob cze
dc.subject storage eng
dc.subject supply eng
dc.subject storage systems eng
dc.subject warehouse management eng
dc.subject logistics eng
dc.subject inventory management eng
dc.title Skladování ve firmě METALCOM Kutná Hora a.s. cze
dc.title.alternative The storage in the company METALCOM Kutná Hora a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-23
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on warehousing and inventory management in company logistics. Inventories represent a significant part of the assets of each company. The aim of the bachelor thesis is to propose measures for improvement in the company's applied model of warehousing and inventory management on the basis of analysis of the current state of storage and inventory management in selected company. In the theoretical part are defined the basic concepts of enterprise logistics, warehousing and warehousing, inventory management methods, inventory methods, inventory types, their records in the company system and the company's lean logistics method. The practical part of the thesis analyzes the current state of storage and formulates recommendations for its change. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36470
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázala studentka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 31168
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account