Komplexní restaurování starého tisku z roku 1670

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slovik, Radomír
dc.contributor.author Čermáková, Michaela
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:53:11Z
dc.date.available 2017-06-22T06:53:11Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68903
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je komplexní restaurování španělského tisku z roku 1670. Jedná se o knihu s názvem Mystica Civda de Dios. Kniha je v současné době uložena v Moravské zemské knihovně v Brně. Dílo bylo v polovině 19. století zasaženo povodněmi. Silně značištěný knižní blok nebyl po povodni řádně očištěn. Knižní blok je silně znečištěn povodňovými polutanty. Papírová podložka byla v minulosti napadena plísní, tudíž je značná část listů zkřehlá a především pevně propojená. Působením vody došlo ke smrštění usně, a tudíž se dále poškozovaly lepenkové desky. Práce obsahuje kompletní restaurátorskou dokumentaci. Je zde zahrnuta stručná identifikace díla, typologický a typografický popis knihy, popis poškození, restaurátorský záměr, podrobný popis restaurátorského zásahu a podmínky uložení. Součástí jsou také chemicko-technologické průzkumy, grafické přílohy a bohatá fotografická dokumentace. V druhé části práce se nachází informace o původních majitelích knižní sbírky a historii hispanik na českém území. cze
dc.format 95 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject komplexní restaurování cze
dc.subject Mystické město boží cze
dc.subject tisk 17. století cze
dc.subject povodně cze
dc.subject Marie od Ježíše z Agredy cze
dc.subject complex restoration eng
dc.subject The Mystical City of the Gods eng
dc.subject print 17th century eng
dc.subject floods eng
dc.subject Mary from Jesus of Agreda eng
dc.title Komplexní restaurování starého tisku z roku 1670 cze
dc.title.alternative The complex restoration of old print from year 1670 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is a comprehensive restoration of spanish print from 1670. This is a book called Mystica Civda de Dios. This book is these days deposited in the The Moravian Library in Brno. Book was in the middle of 19th century affected by floods. After this event, the block was not properly dried or cleaned. The book block is heavily polluted by flood pollutants. The block has been infested with mold in the past, so a large part of the leaves are skewed and tightly interconnected. The action of the water resulted in the shrinkage of the leather and thus the cardboard plates were further damaged. The work contains complete restoration documentation. This includes a brief identification of the work, typological and typographical description of the book, description of the damage, restoration plan, detailed description of the restorer's intervention and the conditions of storage. Also included chemical-technology surveys, graphic attachments, and rich photographic documentation. In the second part of the thesis there is information about the original owners of the book collection and the history of Hispanics on the Czech territory. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D36977
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo komplexní restaurování starého tisku z roku 1670. Studentka úspěšně obhájila bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděla položené otázky. cze
dc.identifier.stag 33694
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account