Analýza polárních látek technikami HPLC v HILIC a RP módech

Show simple item record

dc.contributor.author Janás, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:41Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:41Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68895
dc.description.abstract Práce byla zaměřena na optimalizaci separačních podmínek pro různé typy polárních aromatických nízkomolekulárních látek jak v systému kapalinové chromatografie hydrofilních interakcí, tak i částečně i v systému reversních fází. Retence byla měřena na silikagelových kolonách s navázanými diolovými a amidovými skupinami a na kolonách s navázanou fenylovou skupinou s různými polárními i nepolárními včleněnými funkčními skupinami. Kolony byly porovnávány z hlediska účinné oblasti složení mobilní fáze pro retenci látek v systému HILIC. Na každé koloně byly určovány typy interakcí, podílející se různou měrou na retenci fenolických kyselin a flavonoidů. Byly hledány souvislosti mezi těmito typy interakcí a mírou adsorbované vody na povrchu stacionárních fází. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject kapalinová chromatografie hydrofilních interakcí cze
dc.subject fenolické kyseliny cze
dc.subject flavonoidy cze
dc.subject diolové a amidové stacionární fáze cze
dc.subject stacionární fáze s navázanou fenylovou skupinou cze
dc.subject duální retenční mechanismus HILIC/RP cze
dc.subject hydrophilic interaction liquid chromatography eng
dc.subject phenolic acids eng
dc.subject flavonoids eng
dc.subject diol and amide stationary phases eng
dc.subject stationary phases with bonded phenyl group eng
dc.subject dual retention mechanism eng
dc.title Analýza polárních látek technikami HPLC v HILIC a RP módech cze
dc.title.alternative Analysis of polar compounds by HPLC techniques in the HILIC and RP modes eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hutta, Milan
dc.contributor.referee Roth, Michal
dc.contributor.referee Tesařová, Eva
dc.date.accepted 2017-05-23
dc.description.abstract-translated The work was focused on the separation conditions optimization for several groups of polar aromatic low-molecular compounds in the hydrophilic interaction liquid chromatography mode and partly in the reversed phase systems. The retention was measured on silica columns with bonded diol and amide groups and on columns with bonded phenyl group with incorporated polar and non-polar functional groups. Columns were compared from the point of view of efficient range of mobile phase composition for the retention of compounds in the HILIC mode. On each column, the types of interactions taking part in retention were clarified. The correlations between these types of interactions and excess adsorbed water were searched. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36810
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.description.defence Předseda komise seznámil přítomné s dizertantem a přečetl základní životopisná data dizertanata. Z důvodu nepřítomnosti oponentky (prof. Tesařové, kladný posudek), komise vyslovila souhlas s dalším průběhem obhajoby. Následně byl přečten posudek školitele prof. Jandery a stanovisko vedoucího školícího pracoviště. Poté dizertant přednesl krátký výklad své disertační práce. Za nepřítomnou oponentku přednesl celý posudek předseda komise. Přítomní oponenti přednesli své posudky a dizertant dostatečně zodpověděl dotazy a připomínky oponentů. Konstatováno, že nepřišly žádné písemné připomínky k dizertaci zvenčí. Následovala rozprava k dizertační práci: doc. Roth - odkud dizertant čerpal deskriptory v LSER modelu prof. Ventura - jak robustní je HILIC metoda z pohledu dávkování koncentrovaných vzorků doc. Fischer - shodovala se predikovaná a experimentální minima retence doc. Česla - jak byly pudikovány gradienty V neveřejné části bylo zhodnoceno vystoupení diplomanta a následovalo tajné hlasování a byly vyhlášeny výsledky. cze
dc.identifier.stag 33484
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account