Porovnání propustnosti západního zhlaví žst. Plzeň hl. n. před a po rekonstrukci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Ráž, Milan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:32Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:32Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68813
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje zkoumanou oblast, zabezpečovací zařízení a různé metodiky výpočtu. Porovnává současný rozsah kolejiště s modernizovaným ve vztahu k maximálnímu možnému počtu realizovaných jízd. Zároveň porovnává konkrétní metodiky výpočtu, nakolik zvolená varianta ovlivňuje výsledky a ověřuje reálnost těchto výsledků se situací v praktickém provozu. cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Plzeň hl. n. cze
dc.subject propustnost cze
dc.subject stanice cze
dc.subject zhlaví cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject Pilsen main station eng
dc.subject capacity eng
dc.subject rail station eng
dc.subject gridiron eng
dc.subject rail traffic eng
dc.title Porovnání propustnosti západního zhlaví žst. Plzeň hl. n. před a po rekonstrukci cze
dc.title.alternative Comparison of capacity of western station gridiron in railway station Plzeň hl. n. before and after reconstruction works eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Krýže, Pavel
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated Diploma thesis describes the researched area, signaling equipment and different calculation methodology. It compares the current range of tracks with modernized one in relationship to the maximum possible number of journeys made. At the same time, it compares the specific methodologies of calculations, how much the chosen version influences the results and verifies objectivity of these results with the situation in real traffic. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36406
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl otázky státní zkušební komise. Vedoucí diplomové práce uvedl, že přístup studenta ke zpracování práce byl aktivní, student výhodně propojil teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi. Kladně hodnotil, že diplomová práce není zaměřena jen na prostou aplikaci metod pro výpočet propustnosti, ale i na porovnání různých přístupů k výpočtu. Oponent diplomové práce uvedl, že práce je kvalitní a je zřejmé, že diplomant dané problematice výborně rozumí. V pojmenování některých příloh je rozpor přesto, že uvádějí shodné informace. Podle názoru vedoucího diplomové práce by v závěrečném vyhodnocení měla být akcentována skutečnost, že po modernizaci uzlu bude část posunu přesunuta na východní zhlaví. cze
dc.identifier.stag 33455
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account