Dopravní nehody na Hlinecku a jejich prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Dostál, Josef
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:48Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68737
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na analýzu dopravní nehodovosti na Hlinecku a také její prevenci. V práci je analyzována nehodovost v této oblasti za období 2011-2015. V analytické části autor zhodnotí současný stav kritických míst na Hlinecku a zanalyzuje preventivní opatření v mikroregionu Hlinecko. V návrhové části autor uvede konkrétní řešení analyzovaných kritických míst a navrhne preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. cze
dc.format 68 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dopravní nehoda cze
dc.subject dopravní nehodovost cze
dc.subject dopravní výchova cze
dc.subject prevence dopravních nehod cze
dc.subject traffic accident eng
dc.subject traffic accident frequency eng
dc.subject traffic education eng
dc.subject prevention of traffic accidents eng
dc.title Dopravní nehody na Hlinecku a jejich prevence cze
dc.title.alternative Traffic accidents in the region Hlinecko and their prevention eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the analysis of traffic accidents frequency in the region Hlinecko and also their prevention. The accident frequency is analysed for the period 2011 to 2015. In the analytic part, the author evaluates the contemporary stage of critical places in the region Hlinecko and analyses preventative precautions in the region Hlinecko. In the proposal part, the author adduces a specific solution of the analysed critical places and suggests preventative precautions to increase the traffic safety. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36254
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky státní zkušební komise. Vedoucí bakalářské práce v posudku uvedl, že student prezenční formy studia si přinesl téma z praxe a bylo mu schváleno. Pro řešení využíval zkušenosti získané během studia, především z předmětu TŘD - silniční doprava a Provozování silniční dopravy I až III. Vhodně využil i své znalosti místních poměrů. Na práci pracoval aktivně, průběžně a konzultoval také v praxi na policii ČR v Hlinsku. Dílčí dosažené výsledky předával průběžně ke konzultaci v tištěné podobě a ke konci i v elektronické podobě. Na připomínky vedoucího práce reagoval a zapracovával je do bakalářské práce. Práci odevzdal v předstihu před termínem odevzdání. Oponentka bakalářské práce uvedla, že student v bakalářské práci používá nesprávně 1 osobu množného čísla. Celkově hodnotila práci stupněm výborně mínus. cze
dc.identifier.stag 32814
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account