Strategická analýza odvětví výroby a rozvodu vody jako východisko pro komparaci finanční výkonnosti vybraných podniků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myšková, Renáta
dc.contributor.author Machová, Eliška
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:02Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68611
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována odvětví výroby a rozvodu vody v České republice se zaměřením na jeho strategickou analýzu. Následuje analýza vnitřních zdrojů dvou společností z odvětví, společnosti VAK Pardubice a společnosti VAK Hradec Králové, a analýza schopností tyto zdroje využívat. Data pro jednotlivé analýzy byla čerpána z veřejně dostupných zdrojů. Závěrem bylo provedeno hodnocení získaných výsledků a komparace finanční výkonnosti dvou výše uvedených společností z odvětví výroby a rozvodu vody v letech 2000-2015. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject odvětví výroby a rozvodu vody cze
dc.subject strategická analýza cze
dc.subject PESTLE analýza cze
dc.subject Porterův model pěti sil cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject Balanced Scorecard cze
dc.subject sector production and distribution of water eng
dc.subject strategic analysis eng
dc.subject PESTLE analysis eng
dc.subject Porter´s five forces analysis eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.subject Balanced Scorecard eng
dc.title Strategická analýza odvětví výroby a rozvodu vody jako východisko pro komparaci finanční výkonnosti vybraných podniků cze
dc.title.alternative Strategic analysis of the sector production and distribution of water as a starting point for comparison of the financial performance of the selected businesses eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběnka, Michal
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is devoted to the sector of production and distribution of water in the Czech Republic with focusing on its strategic analysis. Followed by analysis of internal resources and the ability to use these resources of two companies in the sector, namely the company VAK Pardubice and the company VAK Hradec Králové. The data for the analysis got from the publicly available sources. Rating of the results obtained and a comparison of the financial performance of the two above mentioned companies of sector production and distribution of water between 2000 and 201 was done in conclusion. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35830
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka nejprve představila v prezentaci svou práci na téma Strategická analýza odvětví výroby a rozvodu vody jako východisko pro komparaci finanční výkonnosti vybraných podniků. Cílem práce bylo provedená strategické analýzy odvětví výroby a rozvodu vody v České republice, posouzení finanční výkonnosti dvou vybraných akciových společností a formulace závěrů vedoucích k jejímu zvýšení.Studentka dále reagovala na otázky vedoucí práce:1. V tabulce 10 uvádíte účetní hodnoty akcií a zisk na akcii v období 2000 - 2015. Jaká dividendová politika je uplatňována ve sledovaných společnostech?2. Použijte Porterovu analýzu konkurence pro komparaci obou společností. Dále byly položeny otázky oponenta:1. Jak významné hrozby vyplývají z analýzy PESTLE v ekologické oblasti v porovnání s politickými a sociálními faktory?2. Posuďte výši pracovního kapitálu ve sledovaných společnostech. Je možné určit (na základě dalších analýz, např. CF), proč vykazoval v některých letech záporné hodnoty?Během rozpravy byly komisí položeny následující otázky:1. Považujete za správné, že obsluhu takto strategického odvětví veřejné instituce pronajaly nadnárodním společnostem?2. Čím je způsoben dlouhodobý pokles objemu fakturované pitné vody?3. Jak se projevuje konkurenční rivalita v odvětví? cze
dc.identifier.stag 31727
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account