Kyberšikana jako virtuální nebezpečí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Sirůčková, Martina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:56Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68608
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou komunikačních technologií a kyberšikany. V teoretické části se věnuje základním komunikačním technologiím a definuje základní terminologické pojmy z oblasti kyberšikany. Popisuje hlavní formy kyberšikany a zmiňuje její vybrané projevy. Dále se zaměřuje na charakteristiku agresorů a obětí zmíněného problému a zdůrazňuje jeho negativní dopady. Zabývá se také laickou i odbornou pomocí aktérů kyberšikany, právním ukotvením, i její prevencí. Výzkumným cílem diplomové práce bude zjistit, zda je kyberšikana v dnešní době obávaným problémem. K získání dat využiji kvantitativní metodologii, dotazníkové šetření, jehož výzkumným souborem budou lidí využívající sociální síť Facebook ve věku 20-25 let. cze
dc.format 82 s. (120 597 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject komunikační technologie cze
dc.subject kyberšikana cze
dc.subject virtuální komunikace cze
dc.subject facebook cze
dc.subject communication technology eng
dc.subject cyberbullying eng
dc.subject virtual communications eng
dc.subject facebook eng
dc.title Kyberšikana jako virtuální nebezpečí cze
dc.title.alternative Cyberbullying as a virtual danger eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Myslivec, Jaroslav
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated This thesis deals with communication technology and cyberbullying. The theoretical part deals with basic communication technologies and defines the basic terminology of the field of cyberbullying. It describes the main forms of cyberbullying and mentions its selected forms. It also focuses on the characteristics of aggressors and victims of the mentioned problem and emphasizes its negative impacts. Moreover, it deals with professional and nonprofessional help to those involved in cyberbullying, legal anchoring, and its prevention. The aim of this thesis is to determine whether cyberbullying is a dreaded problem nowadays. To obtain the data I will use a quantitative methodology, questionnaires, whose research group will be people, aged 20 to 25, using the social network Facebook. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35743
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence \par{Studentka se vyjádřila k negativnímu posudku oponentky, že dané problematice příliš nerozumí. V rámci obhajoby se snažila o vysvětlení položených otázek. V rozpravě se prokázalo rozdílné vnímání formulace hypotéz. (H3)\par} cze
dc.identifier.stag 32691
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account