Trestání dětí v závislosti na sociálním postavení rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana
dc.contributor.author Dvořáková, Jana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:53Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:53Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68603
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je "Trestání dětí v závislosti na sociálním postavení rodiny". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány pojmy rodina a výchova především styly výchovy. Velkou část práce tvoří kapitola, které se zaměřuje na trest, druhy trestů, funkci trestů a způsob jejich užívání. V poslední kapitole je nastíněná problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. V praktické části je proveden kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření. Cílem výzkumného šetření je zjistit, jestli je nějaká spojitost ve způsobech výchovy a socioekonomickým postavením rodiny. Dílčím cílem je určit, zda dochází k přenosu stylu výchovy z generace na generaci. cze
dc.format 95 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce je přístupná bez omezení cze
dc.subject rodina cze
dc.subject trest cze
dc.subject sociální postavení cze
dc.subject výchova cze
dc.subject syndrom CAN cze
dc.subject family eng
dc.subject punishment eng
dc.subject social status eng
dc.subject upbringing eng
dc.subject syndrome CAN eng
dc.title Trestání dětí v závislosti na sociálním postavení rodiny cze
dc.title.alternative Punishment of Children Depending on the Social Status of a Family eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated Theme of this diploma thesis is "Punishment of children depending on the social status of a family". The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, there are terms as family and upbringing (especially styles of upbringing) defined. Large part of the work is formed by the chapter which is focused on punishment, types of punishment, function of punishment and way of their usage. In the last chapter there are issues of syndrome of battered, abused and negligent child. In the practical part, there is a quantitative research through questionnaires carried out. Target of this research survey is to find out if there is any connection in the ways of upbringing and socioeconomic status of the family. Partial goal is to determine if there can be found a transfer of upbringing style from one generation to another. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35748
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence \par{Studentka seznámila komisi s tématem, cíli, způsobem zpracování a metodologií užitou v diplomové práci. Aktivně se~účastnila rozpravy~a odpověděla na otázky z posudků.\par} cze
dc.identifier.stag 32664
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account