Působení časopisu Analogon a soudobých surrealistických autorů v kontextu vývoje surrealismu v české literatuře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláč, Antonín
dc.contributor.author Tomášková, Karolína
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:33Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:33Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68590
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá činností, působením a genezí literárního časopisu Analogon a tvorbou surrealistických autorů, kteří jsou s tímto periodikem spjati. Analýza obsahu a tematického zaměření jednotlivých čísel časopisu ukazuje komplexní obraz surrealistické tvorby po roce 1989. V souvislosti s tím je součástí práce také popis vývoje surrealismu ve světové i české literatuře, jehož nejdůležitějším aspektem je analýza politických a kulturních vlivů působících na surrealistickou tvorbu v jednotlivých obdobích, které jsou v diplomové práci zkoumány pomocí interpretace vybraných pramenů. cze
dc.format 107 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analogon cze
dc.subject literární časopis cze
dc.subject surrealismus cze
dc.subject avantgarda cze
dc.subject současná literatura cze
dc.subject Analogon eng
dc.subject literary magazine eng
dc.subject surrealism eng
dc.subject avant-garde eng
dc.subject contemporary literature eng
dc.title Působení časopisu Analogon a soudobých surrealistických autorů v kontextu vývoje surrealismu v české literatuře cze
dc.title.alternative Activities of the Magazine Analogon and Contemporary Surrealist Writers in the Context of Development of Surrealism in Czech Literature eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pató, Marta
dc.date.accepted 2017-05-30
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with the activities and development of the literary magazine Analogon and creation of surrealist authors who are closely connected with this periodical. Analysis of the content and thematic focus of individual issues of the magazine shows a complex picture of surrealist creation after 1989. In this context it is also part of the thesis description of the development of surrealism in Czech and world literature. The most important aspect is the analysis of political and cultural influences acting upon a surrealist creation in the different periods which are in the thesis investigated by interpretation of selected sources. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36153
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Přestavení diplomové práce: cíle, hypotézy, metody, prameny a literatura. Autorka představila práci v odpovídajícím historickém kontextu. 2. Seznámení s posudky vedoucí a oponentem diplomové práce - podněty a výhrady. 3. Reakce uchazečky na podněty obsažené v posudcích. 4. Závěrečná debata. cze
dc.identifier.stag 29910
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account