Koncept rituální čistoty a koncept kegare v době osvícenství v západní literatuře.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bradna, David
dc.contributor.author Šindelářová, Barbora
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:15Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:15Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68574
dc.description.abstract Tématem této práce je rituální čistota a nečistota. Cílem práce je poukázat na současné problémy související s tímto fenoménem, zejména na problematiku teorie rituální čistoty a nečistoty a její definice. Tato práce se zaměřuje především na koncept kegare považovaný v západní literatuře za rituální nečistotu náboženství šintó v Japonsku. Vzhledem k problematické konceptualizaci náboženství šintó v západní literatuře, na kterou poukazuje současný výzkum religionistiky, předpokládá výzkumná hypotéza této práce, že koncept kegare v západní literatuře není na teologii neutrální koncept. Rozborem teologického pojetí rituální čistoty a nečistoty tato práce ukazuje východiska křesťanských misionářů šestnáctého století a předpoklady, se kterými do Japonska přicházeli. Z analýzy děl osvícenských badatelů a jejich charakteristiky konceptu kegare vyplývá nekritické přejímání znalostí o kegare od křesťanských misionářů šestnáctého století. Kvůli nekritickému přejímání utvořili osvícenští badatelé ze znalostí o kegare neutrální fakta a přisoudili jim neteologický kontext. cze
dc.format 49 s., 6 s. nečíslováno
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rituální čistota cze
dc.subject rituální nečistota cze
dc.subject kegare cze
dc.subject šintó cze
dc.subject asijská náboženství cze
dc.subject osvícenství cze
dc.subject teologie cze
dc.subject Japonsko cze
dc.subject ritual purity eng
dc.subject ritual impurity eng
dc.subject kegare eng
dc.subject Shinto eng
dc.subject Asian religions eng
dc.subject Enlightenment eng
dc.subject theology eng
dc.subject Japan eng
dc.title Koncept rituální čistoty a koncept kegare v době osvícenství v západní literatuře. cze
dc.title.alternative Concept of ritual purity and conpcept of kegare during the Enlightenment in Western literature. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Fárek, Martin
dc.date.accepted 2017-05-30
dc.description.abstract-translated The theme of this thesis is ritual purity and impurity. The aim of this work is to highlight current problems associated with this phenomenon, especially point out the issues of theory ritual purity and impurity and its definitions. This thesis primarily focuses on the concept of kegare considered in Western literature as ritual impurity of Shinto religion in Japan. Regarding the issue of conceptualization of Shinto religion in Western literature which highlight current research of religious studies, assumes the hypothesis of this thesis that concept of kegare is not in Western literature on theology a neutral concept. By the analysis of theological conception of ritual purity and impurity this thesis shows resources of Christian missionaries from sixteenth century and their assumptions by with which they came to Japan. The analysis of the works of enlightenment scholars and their characteristics of the concept kegare implies uncritical acceptance of knowledge about kegare from Christian missionaries from sixteenth century. Due to uncritical acceptance, Christian missionaries formed from knowledge about kegare neutral facts and attributed to these facts the non-theological context. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36143
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Studentka dostatečně reagovala na otázky oponenta a komise. Také doplnila a vysvětlila problematická tvrzení. cze
dc.identifier.stag 30984
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account