Sociální klima na pracovišti a jeho vliv na hodnocení kvality péče očima pacientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holá, Jana
dc.contributor.author Ksandrová, Kristýna
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:47:35Z
dc.date.available 2017-06-22T06:47:35Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68553
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem "Sociální klima na pracovišti a jeho vliv na hodnocení kvality péče očima pacientů" je rozčleněna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je uvedena definice a pojetí sociálního klimatu. Dále se zabývám pracovní spokojeností, komunikací na pracovišti, interpersonálními vztahy a interpersonálními konflikty. Poslední zpracovanou oblastí je kvalita péče a hodnocení kvality péče očima pacientů. V empirické části se zabývám analýzou dat, která byla získána pomocí průzkumné sondy. Cílem práce je zjistit, jak vnímají sociální klima na vybraných odděleních všeobecné sestry a hospitalizovaní pacienti v kontextu kvality poskytované péče cze
dc.format 95 s. (176 569 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální klima cze
dc.subject kvalita péče cze
dc.subject interpersonální vztahy cze
dc.subject konflikty cze
dc.subject pracovní spokojenost cze
dc.subject social climate eng
dc.subject quality of care eng
dc.subject interpersonal relationships eng
dc.subject conflicts eng
dc.subject job satisfaction eng
dc.title Sociální klima na pracovišti a jeho vliv na hodnocení kvality péče očima pacientů cze
dc.title.alternative Social climate in the workplace and its impact on the quality of care patients eyes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated The diploma thesis titled "Social climate in the workplace and its influence on the evaluation of quality of care through patients' eyes" is divided into the theoretical and empirical part. In the theoretical part, the definition and concept of the social climate are presented. I also deal with work satisfaction, workplace communication, interpersonal relationships and interpersonal conflicts. The last elaborated area is the quality of care and assessment of quality of care through the eyes of patients. In the empirical part I deal with data analysis, which was obtained through a reconnaissance probe. The aim of the work is to find out how they perceive the social climate in selected nursing departments and hospitalized patients in the context of the quality of care provided. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36516
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč v metodice, v popisu souboru respondentů, uvádíte svůj subjektivní dojem z respondentů? 2. Co konkrétně myslíte doporučením, že by měla "být věnována větší pozornost utváření a udržování pracovních vztahů v kolektivu"? Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33230
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account