Sledování dynamické změny barevnosti termochromních vzorků ve vztahu k jejich fázovým změnám

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panák, Ondrej
dc.contributor.author Rejda, Vít
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:11:18Z
dc.date.available 2017-06-22T06:11:18Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68537
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá sledováním dynamické změny barevnosti termochromních vzorků ve vztahu k jejich fázovým změnám. Dynamika procesů byla zajištěna třemi režimy temperace 1 °C/min, 5 °C/min a 10 °C/min. Pro posouzení fázových změn byla použita diferenční skenovací kalorimetrie. Z tohoto měření byly získány teploty charakterizující jednotlivé fázové přechody. Dynamická změna barevnosti byla vyhodnocena prostřednictvím kolorimetrického měření, kdy byly nalezeny teploty charakterizující barvové změny. Byly vytvořeny dva druhy reversibilních ternárních termochromních systémů. Barvivem byl lakton krystalové violeti a vývojkou benzyl paraben. V případě prvního druhu byla jako rozpouštědlo použita kyselina laurová, z řady karboxylových kyselin s dlouhým uhlovodíkovým řetězcem. V případě druhém se pak jednalo o 1-tetradekanol, tedy alkohol s dlouhým uhlovodíkovým řetězcem. V závěrečném vyhodnocení došlo k porovnání teplot získaných z obou analýz. Cílem bylo zjistit, zda koresponduje proces tání a proces odbarvování při ohřevu a proces krystalizace se zabarvením při chlazení daných vzorků. Bylo zjištěno, že procesy tání a odbarvování nevykazovaly mnoho shod, oproti tomu proces krystalizace relativně korespondoval s teplotami zabarvování. cze
dc.format 100 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Termochromní systémy cze
dc.subject kolorimetrie cze
dc.subject diferenční skenovací kalorimetrie cze
dc.subject tetradekanol cze
dc.subject kyselina laurová cze
dc.subject Thermochromic systems eng
dc.subject colorimetry eng
dc.subject diffrential scanning calorimetry eng
dc.subject tetradecanol eng
dc.subject lauric acid eng
dc.title Sledování dynamické změny barevnosti termochromních vzorků ve vztahu k jejich fázovým změnám cze
dc.title.alternative Evaluation of dynamic color changes of thermochormic samples in relation to phase changes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Veselý, Michal
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated Aim of this thesis is Evaluation of dynamic color changes of thermochromic samples in relation to phase changes. Dynamics of processes were assured by three temperature modes: 1 ° C / min, 5 ° C / min and 10 ° C / min. Differential scanning calorimetry was used to assess the phase changes. Based on this measurement, the temperatures characterizing the individual phase transitions were obtained. Dynamic color changes were evaluated using colorimetric measurements when temperatures were observed to characterize color changes. Two types of reversible ternary thermochromic systems were created. The dye was crystal violette lactone and developer was benzyl parabene. In the case of the first kind, lauric acid was used as a solvent from a series of carboxylic acids with a long alkyl chain. In the second case, it is 1-tetradecanol, a long alkyl chain alcohol. In the final evaluation the temperature obtained from both analyses was compared. The aim was to find out whether the proces of melting and the decolourisation process correspond to the heating and crystallization correspond to process of coloration during cooling the samples. It was found that the melting and decoloration processes did not show many matches, on the contrary, the crystallization was relatively consistent with the coloring temperatures. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37219
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence doc. ing. Michal Veselý, CSc. - Vysvětlete pojem barevná denzita. prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. - Čím může být ovlivněný barevný přechod? doc. Ing. Michal Veselý, CSc. - Jaký byl krok ohřevu na DCS? prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Co se rozumí rotační fází? ing. Tomáš SYrový, PH.D. - Skutečně vznikla krystalická struktura? cze
dc.identifier.stag 33447
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account