Projevy chudoby v regionech ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraftová, Ivana
dc.contributor.author Ďuriová, Zuzana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:37Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:37Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68411
dc.description.abstract Záměrem diplomové práce je zmapování vývoje chudoby v regionech ČR. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první části jsou definovány pojmy chudoba a sociální vyloučení.Druhá část je zaměřena na mezinárodní pohled na chudobu,zejména z pohledu EU. Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a cílem diplomové práce je zjistit, zda se situace v ČR po roce 2010 zlepšila. Poslední část je věnována analýze chudoby, která zohledňuje indikátory materiální deprivace, vzdělanosti obyvatel,nezaměstnanosti a příjmové nerovnosti. cze
dc.format 96 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject chudoba cze
dc.subject sociální vyloučení cze
dc.subject materiální deprivace cze
dc.subject gramotnost cze
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject hranice chudoby cze
dc.subject regiony cze
dc.subject poverty eng
dc.subject social exclusion eng
dc.subject materiál deprivation eng
dc.subject education eng
dc.subject unemployment eng
dc.subject poverty line eng
dc.subject regions eng
dc.title Projevy chudoby v regionech ČR cze
dc.title.alternative Symptoms of poverty in the Czech regions eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mandys, Jan
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated Purpose of this diploma thesis is mapping development of poverty in the Czech regions. Diploma thesis is divided in three chapters. First part include definitions of poverty and social exclusion. Second part is focused on international view on poverty, important is the point of view of Europe Union. The year 2010 was called European year for combating poverty and social exclusion and the goal of this thesis is to ascertain if situation in Czech republic was better after the year 2010. The last part is dedicated analyse of poverty where are set up indicators of material deprivation, education, unemployment and income inequality. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35731
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla otázku položenou vedoucím práce, jež zněla: Navrhuji, aby diplomantka naznačila, jak by mohl regionální analytik s navrženým modelem hodnocení pracovat, aby zvolil účinnou strategii boje proti chudobě v jeho kraji. Studentka zodpověděla otázky položené oponentem práce, jež zněly: 1.Jaký ukazatel chudoby je podle autorky objektivnější ve vztahu k realitě? Subjektivní vnímání jedince, tedy jak se sám cítí být chudým či bohatým nebo konkrétně definované indexy. 2.Budou počty chudých lidí v ČR v budoucích letech stoupat či naopak klesat? V rozpravě byla studentka tázána na určení referenční hodnoty plochy obrazce, který využila při hodnocení výsledků analýzy. Dále byla tázána na srovnatelnost navrhovaných řešení se standardními přístupy k měření chudoby. Odpovídala na otázku vztahující se k vlivu faktorů, které mají největší vliv na existenci rozdílů mezi regiony. Na závěr rozpravy byla tázána na některé souvislosti mezi nezaměstnaností a chudobou. cze
dc.identifier.stag 29164
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account