Platnost Okunova zákona v podmínkách České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan
dc.contributor.author Válková, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:46Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68355
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je ověření platnosti Okunova zákona, založeného na vztahu nezaměstnanosti a výstupu ekonomiky, na datech České republiky. První část práce je zaměřena na základní pojmy, které jsou důležité pro práci s daty, a dále pak na rešerši odborných článků zabývajících se problematikou Okunova zákona. V další části je stručně popsán vývoj hrubého domácího produktu a míry nezaměstnanosti a následně jsou uvedeny modely, jimiž byla platnost zákona ověřována, včetně porovnání zjištěných výsledků. Poslední část je věnována zhodnocení dosažených výsledků, jejich komparaci s výsledky zaznamenanými v jiných zemích a formulaci doporučení pro nositele hospodářské politiky. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Okunův zákon cze
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject hrubý domácí produkt cze
dc.subject potenciální produkt cze
dc.subject mezera výstupu cze
dc.subject mezera nezaměstnanosti cze
dc.subject Okun´s Law eng
dc.subject unemployment eng
dc.subject gross domestic product eng
dc.subject potential product eng
dc.subject production gap eng
dc.subject unemployment gap eng
dc.title Platnost Okunova zákona v podmínkách České republiky cze
dc.title.alternative The Validity of Okun´s Law in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Teplý, Petr
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is to verify the validity of Okun's Law, based on the relationship between unemployment and economic output, to the data of the Czech Republic. The first part is focused on the basic concepts which are important for working with data, and then to search scholarly articles dealing with Okun's Law. The next section concisely describes the development of the gross domestic product and unemployment rates, and then are presented models, which were verified validity of the Law, including the comparison of the results. The last part is devoted to the evaluation of the results and their comparison with results reported in other countries and formulating recommendations for wearers of economic policies. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36177
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Platnost Okunova zákona v podmínkách České republiky.Po prezentaci práce studentka odpověděla na otázky z posudků vedoucího a oponenta práce:Jaká opatření v tomto volebním období vláda přijala k podpoře zaměstnanosti, resp. podpoře hospodářského růstu. Jsou výsledky těchto opatření v souladu se závěry Vaší práce?Jakou verzi Okunova zákona (s.23) považujete za nejlepší a proč?Následovala rozprava k diplomové práci, ve které se komise dotázala na otázky:Jak se vyčíslí potenciál ekonomiky? Jak přesné byly odhady potenciálu v uplynulých obdobích? Je naše ekonomika stále pod potenciálem? Musí vždy platit, že růst minimální mzdy bude mít kladný efekt na růst zaměstnanosti? Studentka aktivně reagovala na otázky v diskuzi a zodpověděla všechny otázky položené komisí. cze
dc.identifier.stag 32003
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account