Azylové řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janderová, Jana
dc.contributor.author Kopsová, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:24Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:24Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68327
dc.description.abstract V této práci je popsán průběh azylového řízení v České republice v návaznosti na vysvětlení základních pojmů, souvisejících s daným tématem. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii je také představena společná právní úprava v oblasti azylové politiky. Pro komparaci azylového řízení byl vybrán jiný členský stát Evropské unie, konkrétně Švédsko. V závěru práce je tak komparován počet žádostí a další ukazatele, a také samotná azylová řízení obou zemí. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject azylová politika cze
dc.subject azylové řízení cze
dc.subject žadatelé o azyl cze
dc.subject azyl cze
dc.subject asylum policy eng
dc.subject asylum procedure eng
dc.subject asylum seekers eng
dc.subject asylum eng
dc.title Azylové řízení cze
dc.title.alternative Asylum procedure eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šmíd, Martin
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated In this work the course of asylum procedure in the Czech republic in connection with the explanation of the basic concepts related to the given topic is described. Due to the membership of the Czech republic in the European Union, a common legal regulation on asylum policy is also presented. A Member State of the European Union, namely Sweden, was chosen to compare the asylum procedure. In conclusion, the number of applications and other indicators, as well as the asylum procedures of the two countries, are compare. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35994
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou diplomovou prací s názvem Azylové řízení. Cílem práce byla analýza aktuální právní úpravy azylového řízení a praxe udělování azylů v ČR včetně relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu. Studentce byly komisí položeny následující otázky:Ve směrnici 2013/32/EU je stanovena povinnost členských stát EU zavést opravný prostředek, který bude obsahovat úplné a ex nunc posouzení jak skutkové, tak právní stránky, včetně případného posouzení potřeby mezinárodní ochrany. Při rozhodování o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu by tedy české soudy měly mít možnost podanou žalobu posoudit v kontextu aktuální situace ke dni rozhodování o žalobě, a nikoliv ke dni rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Vysvětlete, zda a na základě jakých ustanovení soudního řádu správního takovou pravomoc soudy mají a zda jde o prolomení kasačního principu, na kterém je vystavěno české správní soudnictví. V závěru uvádíte, že jedním z důvodů, proč je počet žádostí o azyl ve Švédsku vyšší než v ČR, je fakt, že Švédsko je považováno za sociální stát a jeho obyvatelé tak mají možnost využívat různých finančních i materiálních podpor. Domníváte se tedy, že Česká republika není sociálním státem? cze
dc.identifier.stag 31877
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account