Analýza nákladů a výkonů vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Pospíšilová, Lenka
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:49Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68261
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a výkonů ve vybraném podniku. V teoretické části se věnuje pojmům, které souvisejí s tématem bakalářské práce, tedy nákladům, výkonům, výnosům a výsledku hospodaření. Dále je v teoretické části popsán princip horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů a také analýzy bodu zvratu. V praktické části je horizontální a vertikální analýza a analýzy bodu zvratu aplikována na vybraný podnik OTK Group, a. s. Tato část se snaží postihnout specifika analýzy nákladů a výkonů vybraného podniku. cze
dc.format 56 s., 6 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject náklady cze
dc.subject výnosy cze
dc.subject výkony cze
dc.subject výsledek hospodaření cze
dc.subject horizontální analýza cze
dc.subject vertikální analýza cze
dc.subject bod zvratu cze
dc.subject costs eng
dc.subject incomes eng
dc.subject performances eng
dc.subject operating results eng
dc.subject horizontal analysis eng
dc.subject vertical analysis eng
dc.subject break-even point eng
dc.title Analýza nákladů a výkonů vybraného podniku cze
dc.title.alternative Analysis of Costs and Performances of a Selected Company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis deals with an analysis of costs and performances in a selected company. In the theoretical part it attends to terms connected with the subject of the bachelor´s thesis, therefore costs, performances, incomes and operating results. Furthermore there is in the theoretical part described a principle of both horizontal and vertical analysis of account sheets along with the break-even point analysis. In the practical part there are the horizontal and vertical analysis and the break-even point analysis applied to a selected company - OTK Group, a. s. This part tries to intercept the specific analysis of costs and performances of the selected company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36065
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka v prezentaci představila svou bakalářskou práci s názvem Analýza nákladů a výkonů vybraného podniku. Cílem této práce bylo analyzovat náklady a výkony vybraného podniku a doporučit zlepšení hospodářského výsledku. Studentka dále reagovala na dotaz vedoucího: V r. 2013 se spojila společnost OTK Group se společností Obchodní tiskárny Kolín. Po sloučení se hospodářské výsledky výrazně nezměnili, zato složky stálých aktiv výrazně ano – hodnota pozemků vzrostla 13 x, hodnota staveb 3x, ale hodnota strojního zařízení se snížila. Máte informace o tom, zda se management společnosti touto nestandardní situací zabývá? cze
dc.identifier.stag 31591
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account