Analýza využití výrobních strojů vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Frydrychová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:48Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68257
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje analýze využití výrobních strojů podniku firmy pewag s. r. o. V teoretické části práce autorka obecně popisuje aktiva a pasiva podniku, strojní zařízení podniku a vybrané ukazatele, které budou využity pro hodnocení využití výrobních strojů. Úvod praktické části je věnován seznámení s podnikem, popisem středisek a strojů, které se v nich nacházejí, a poté analyzování konkrétních vybraných ukazatelů, extenzivního, intenzivního a komplexního využití. Na konci této práce bude uvedeno shrnutí daných ukazatelů, doporučení autorky a závěr. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject extenzivní využití cze
dc.subject intenzivní využití cze
dc.subject komplexní využití cze
dc.subject analýza cze
dc.subject dlouhodobý hmotný majetek cze
dc.subject výrobní stroje cze
dc.subject extensive utilization eng
dc.subject intensive utilization eng
dc.subject complex utilization eng
dc.subject analysis eng
dc.subject tangible fixed assets eng
dc.subject manufacturing machines eng
dc.title Analýza využití výrobních strojů vybraného podniku cze
dc.title.alternative Analysis of manufacturing machine utilization selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is devoted to analyting the utilization of manufacturing machines of company pewag s. r. o. In theoretical part of this thesis the author describes the assets and liabilities, manufacturing machines and selected indicators, that will be used to assessment the utilization of manufacturing machines. The practical part begins with introduction of the company, a description of centers and machines, that are in that centers and after that analysing the specific selected indicators, extensive, intensive and complex utilization. In the end of this thesis there will be the summary of indicators, recommendations and author´s conclusions. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36118
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Analýza využití výrobních strojů vybraného podniku. Cílem práce bylo analyzovat využití výrobních strojů a doporučit opatření pro zlepšení stavu. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucího práce: 1) Znáte důvody, proč management podniku stále používá zastaralé výkonové normy mateřského podniku? Jejich používání vede k výrazně zkresleným výsledkům. Odpovědi na otázky vedoucího práce i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31587
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account