Výkonový benchmarking zemědělských podniků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela
dc.contributor.author Kočvarová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:22Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:22Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68217
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá komparací výkonnosti dvou vybraných zemědělských podniků prostřednictvím výkonového benchmarkingu. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z odborné literatury. V druhé části práce jsou charakterizovány oba zemědělské podniky a aplikován výkonový benchmarking. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject benchmarking cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject zemědělský podnik cze
dc.subject benchmarking eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject agricultural companies eng
dc.title Výkonový benchmarking zemědělských podniků cze
dc.title.alternative Performance benchmarking of agricultural companies eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Stříteská, Michaela
dc.date.accepted 2017-06-09
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on performance comparison of two agriculture companies using performance benchmarking. Theoretical knowledge is covered in the first part of this thesis. The description of the both agriculture companies and application of the performance benchmarking in practice is included in the second part of the thesis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35867
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Výkonový benchmarking zemědělských podniků. Cílem práce bylo posouzení výkonnosti zemědělských podniků metodou benchmarkingu, dále návrhy a doporučení na zlepšení ve vybraných oblastech.Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucí práce a oponentky:1) V teoretické části své diplomové práce zmiňujte Etický kodex benchmarkingu. Byl tento dokument ze strany organizace, resp. jeho zásady dodržovány?2) Na obr. 31 máte znázorněnu výši vyplaceného nájemného u obou společností za roku 2011 - 2015 (absolutně). Náklady na nájemné lze takto obtížně srovnávat, protože společnost XY si pronajímá mnohem více půdy než společnost AB. Jak byste tento graf změnila, aby měl potřebnou vypovídající schopnost?3) Proč nebyl pro provedení benchmarkingu využit některý z modelů, které jste charakterizovala v Kapitole 3?4) V rámci obhajoby vysvětlete, proč byly pro benchmarking vybrány právě ukazatele čerpání dotací a náklady na nájemné pozemků?Odpovědi na otázky vedoucí práce, oponentky i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31666
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account