Matematická estetika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marek, Jaroslav
dc.contributor.author Nedvědová, Marie
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:29Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68123
dc.description.abstract Matematická estetika zahrnuje mnoho metod pro měření estetična. Tato práce se podrobně věnuje Klinger--Salingarosově hypotéze, která popisuje účinky obrazu na lidskou psychiku dvěma vysvětlujícími estetickými proměnnými Life a Complexity. Je zde testována hypotéza, zda psychologický efekt vyvolaný obrazem může být vyjádřený pomocí estetických proměnných. Je navržena aplikace, která generuje obrazy a určuje jejich estetické charakteristiky Life a Complexity. S využitím náhodného generování a evolučních algoritmů jsou generovány tisíce obrazů s cílem zjistit, jakých hodnot tyto charakteristiky nabývají. Proběhne výběrové šetření s cílem získat data pro statistickou analýzu Klinger--Salingarosovy hypotézy. Je navržena webová stránka, na které probíhá sběr dat formou hodnocení vybraných obrazů. Pro zpracování dat jsou využity různé statistické metody. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject matematická estetika cze
dc.subject estetické charakteristiky obrazu cze
dc.subject Klingerova Salingarosova hypotéza cze
dc.subject mathematical aesthetics eng
dc.subject aesthetic characteristics of image eng
dc.subject Klinger Salingaros hypothesis eng
dc.title Matematická estetika cze
dc.title.alternative Mathematical aestetics eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jetenský, Pavel
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated Mathematical aestetics includes many methods for aesthetics measuring. This work deals in detail with the Klinger--Salingaros hypothesis which describes effects of image to human psyche by two aesthetics variables Life and Complexity. The hypothesis is tested whether the psychological effect induced by the image can be expressed by aesthetic variables. An application is created that generates images and determines their aesthetic characteristics Life and Complexity. With the use of random generation and evolutionary algorithms, thousands of images are generated to determine what values these characteristics acquire. A survey will be conducted to obtain data for the statistical analysis of the Klinger--Salingaros hypothesis. A web site is designed for collecting data by evaluating a group of selected images. Various statistical methods are used for data processing. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35894
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Studentka výborně prezentovala výsledky své diplomové práce. Po přednesení posudků vedoucího a oponenta reagovala výborně na dotazy a připomínky předsedy i členů komise. Dle vedoucího byly cíle práce naplněny v plném rozsahu. cze
dc.identifier.stag 32229
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account