Hodnocení soběstačnosti a bolesti u pacientů po TEP kolenního a kyčelního kloubu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Marie
dc.contributor.author Sigmundová, Helena
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:11Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:11Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68039
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na hodnocení soběstačnosti a bolestivosti u pacientů po implantaci totální endoprotézy kolenního a kyčelního kloubu. Teoretická část popisuje anatomii kyčelního a kolenního kloubu, problematiku endoprotéz, pooperační bolest a její řešení, také léčebnou rehabilitaci, soběstačnost, ergoterapii a edukaci pacientů po TEP. Výzkumná část probíhala na rehabilitačním oddělení v nemocnici okresního typu, pacienti byli hodnoceni při překladu z ortopedického oddělení téže nemocnice a při dokončení rehabilitační léčby, která trvala 14 dní. Hodnotila se u pacientů bolestivost, soběstačnost, svalová síla, rozsah pohybů a potřebná data byla získaná studiem dokumentace a dotazováním pacientů. Praktickým výstupem této práce je vytvořený edukační materiál, který obsahuje ucelené in-formace o režimu, který pacient musí dodržovat. cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject totální endoprotéza cze
dc.subject kolenní kloub cze
dc.subject kyčelní kloub cze
dc.subject bolest cze
dc.subject soběstačnost cze
dc.subject léčebná rehabilitace. cze
dc.subject total endoprosthesis eng
dc.subject knee joint eng
dc.subject hip joint eng
dc.subject pain eng
dc.subject medical rehabilitation. eng
dc.title Hodnocení soběstačnosti a bolesti u pacientů po TEP kolenního a kyčelního kloubu. cze
dc.title.alternative Self-support and pain results for patients after total hip and knee arthoplasty. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jirásková, Lucie
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the evaluation of self-sufficiency and patients 'pain after the implantation of a total hip and knee endoprosthesis. The theoretical part describes the anatomy of a knee joint and hip joint, endoprosthesis problems, after operation pain and dealing with it. It also explains medical therapy, self-sufficiency, and patient education after the implantation of a total hip and knee endoprosthesis. The research part took place at the rehabilitation department of a district hospital. Patients were evaluated within a period of transfer from the orthopedic department of the same hospital and after the completion of rehabilitation therapy which took 14 days. The patients were evaluated in tenderness, self-sufficiency, muscle strength, the range of motion. The necessary data were obtained by studying documents and interviewing patients. The practical output of this thesis is creating an educational material, which contains comprehensive information on the regime, which a patient has to follow. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36567
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Můžete popsat metodiku hodnocení soběstačnosti v oblasti chůze? V prezentaci výsledků uvádíte výsledky zamřené na procentuální zlepšení vzhledem k počtu pacientů. Co přesně znamená tvrzení např. " Pacienti po TEP kyčelního kloubu se zlepšili o 50% (tj. 7 pacientů)?" 2. Jak dlouho je v daném zdravotnickém zařízení zaveden systém edukace a pacientů před operací a jaký tento systém přináší podle Vás výhody? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33326
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account