Historické mezníky ošetřovatelské perioperační péče od poloviny 20. století po současnost: literární přehled

Show simple item record

dc.contributor.author Pavlová, Petra cze
dc.contributor.author Holá, Jana cze
dc.contributor.author Šiller, Jiří cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:19:17Z
dc.date.available 2017-05-11T11:19:17Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1339-5920 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67698
dc.description.abstract Perioperační ošetřovatelské postupy zaznamenaly od poloviny minulého století značný vývoj. Od tohoto období se také začaly objevovat kvalitní odborné texty popisující tehdejší situace, postupy a procesy z prostředí operačních sálů. Původním záměrem autorů bylo vypracovat přehled významných historických souvislostí problematiky perioperační péče. Cílem tohoto příspěvku je zprostředkovat metodu práce s poznatky literárního přehledu, za použití nástroje „PICo“. A zároveň ukázat vývoj a rozvoj perioperační péče. Metodika a vyhledávací strategie: Zdrojem dat byla odborná elektronická databáze EBSCOhost, doplněná o dostupné nejnovější české knižní publikace. Stáří publikací nebylo limitované. Výchozím vyhledávacím obdobím se předpokládala 50. léta 20. století. Klíčová slova se zaměřovala na ošetřovatelství aplikované v prostředí operačních sálů. Review otázka byla zvolena pomocí metody „PICo“. Výsledky: Z celkového počtu 35 sdělení, bylo do přehledu zahrnuto sedm přehledových textů zaručujících vysokou vědeckou kvalitu. Vybrané texty představují historické události a situace s dopadem na současnou ošetřovatelskou perioperační péči. Příspěvek zároveň poukazuje na změnu postavení a role operačních sester. Získané poznatky byly rozděleny do oblastí: I. perioperační ošetřovatelství, II. retrospektivní pohled do perioperačních praktik, III. vzdělávání a změny postavení operačních sester. Závěr: Studium minulosti pomáhá porozumění a ovlivňování současnosti. cze
dc.format p. 49-53 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, volume 6, issue: prosinec cze
dc.rights open access cze
dc.subject Historie cze
dc.subject literární přehled cze
dc.subject operační sál cze
dc.subject perioperační péče cze
dc.subject perioperační sestra cze
dc.subject History eng
dc.subject literary review eng
dc.subject operation theatre eng
dc.subject perioperative care eng
dc.subject perioperative nurse eng
dc.title Historické mezníky ošetřovatelské perioperační péče od poloviny 20. století po současnost: literární přehled cze
dc.title.alternative HISTORICAL MILESTONES OF PERI-OPERATIVE NURSING CARE FROM THE MID-20TH CENTURY TO THE PRESENT: A LITERARY REVIEW eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Peri-operative nursing procedures have experienced since the middle of last century, a significant development. From this period also began to appear-quality texts describing the then situation, procedures and processes from operating rooms. The authors‘ original intention was to develop an overview of the major historical issue of perioperative care. The aim of this paper is to provide a method of working with the results of the literary review using the „PICo“ tool. And at the same time show the development of nursing peri-operative care. The methodology and search strategy: Data source was professional electronic databases EBSCOhost, augmented by the latest Czech book publications. The age of the publications was not limited. The default search period is assumed a 50th years of 20th century. Keywords were focused on nursing applied in operating rooms. Review question was chosen using the methods of „PICo“. Results: From a total of 35 of the communication was to the list included seven briefing texts guaranteeing the high scientific quality. The selected texts represent historical events and situations with an impact on current nursing perioperative care. The post also points to the change of the position and the role of operational sisters. Lessons learned have been divided into areas: I. peri-operative nursing, II. a retrospective look into the practices of perioperative care, III. education and changes in the status of operating nurses. Conclusion: The study of the past helps to understand and influence the present time. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.project.ID SGS_2016_005/Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016 cze
dc.identifier.obd 39878030 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account