Toxické myopatie

Show simple item record

dc.contributor.author Ehler, Edvard cze
dc.contributor.author Zámečník, Josef cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:17:48Z
dc.date.available 2017-05-11T11:17:48Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1213-1814 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67678
dc.description.abstract Poškození kosterního svalu toxickou látkou je podkladem rozvoje toxické myopatie. Ve velké většině se jedná o toxické působení léků, méně již návykových látek, biologických či chemických toxinů. Toxická látka může poškodit kontraktilní elementy (aktin, myosin) či jiné bílkoviny svau, jednotlivé organely (např. mikrotubuly), poškodí metabolizmus svalové buňky (např. mitochondrie), membránu svalu s iontovými kanály. Jednotlivé patofyziologické mechanizmy vedou k různým patologickým i klinickým obrazům toxické myopatie. Stále přibývá léků s myotoxickým působením a rovněž přibývají nemocní s různě výraznou myopatií lékově podmíněnou. Nejčastější poškození svalu léky je při použií statinů. K nebolestivé myopatii vede léčba chlorochinem. Terapie zidovudinem (léčba HIV) může vés k proximální svalové slabosti s bolestmi a poruchou mitochondrií. Dlouhodobá léčba kortikosteroidy je příčinou nebolestivého oslabení proximálních svalů s výraznou atrofií vláken typu II. Myopatie kriticky nemocných je charakterizována svalovou slabostí, rozvojem atrofií, charakteristickým EMG nálezem. Ve svalové biopsii je nápadné chybění silných vláken (myozinu). Včasné rozpoznání myopatie a identifikace toxického léku je základem léčby i prevence toxických myopatií. cze
dc.format p. 386-390 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Neurologie pro praxi, volume 17, issue: 6 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject medikamenty cze
dc.subject toxická myopatie cze
dc.subject nekrotizující myopatie cze
dc.subject mitochondriální myopatie cze
dc.subject rabdomyolýza cze
dc.subject svalová biopsie cze
dc.subject medicaments eng
dc.subject toxic myopathy eng
dc.subject necrotizing myopathy eng
dc.subject mitochondrial myopathy eng
dc.subject rhabdomyolysis eng
dc.subject muscle biopsy eng
dc.title Toxické myopatie cze
dc.title.alternative Toxic myopathies eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Damage of skeletal muscle by a toxic substance can lead to toxic myopathy. In most cases there is a toxic effect of medicaments, in a lesse extent effects of abuse substances, biological or chemical toxins. A toxic substance can damage contractile elements (actin, myosin) or some other muscle proteins, individual organells (e.g. microtubulls), can disturb muscle cell metabolism (e.g. mitochondrias), muscle membrane with ionic channels. Individual patophysiological mechanisms lead to various pathological or clinical pictures of toxic myopathies. There is an increasing number of medicaments with myotoxic effects and there are more patients with variably marked myopathy with pharmacological cause. The most common pharmacologically induced toxic myopathy is attributed by statins. The painless myopathy is associated with therapeutic use of chlorochin. Therapy with zidovudine (used in HIV therapy) may be associated with proximal muscle weakness, with muscle pain and mitochondrial damage. Long-lasting steroid therapy may cause painless weakness of proximal muscles with prominent typ II fibre atrophy. Critically ill myopathy is characterized by muscle weakness, development of muscle atrophy, characteristic EMG findings. In muscle biopsy is a prominent loss of thick fibers (myosine). Early disclosure of myopathy and identification of the toxic medicament is a basis of therapy and prevention of toxic myopathies. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.identifier.obd 39877926 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account