Regional motivation differences of service sector employees in urban and rural areas in Slovakia

Show simple item record

dc.contributor.author Myšková, Renáta cze
dc.contributor.author Hitka, Miloš cze
dc.contributor.author Lorincová, Silvia cze
dc.contributor.author Balážová, Žaneta cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:15:53Z
dc.date.available 2017-05-11T11:15:53Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1211-555X eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67654
dc.description.abstract Effective motivation programme should be consistent with all facts affecting employee work performance. Well-motivated staff help the organisation fulfil its goals and lead to long-term prosperity. The objective of the research is to determine the level of employee motivation in urban and rural areas in COOP Jednota Slovakia. A questionnaire is used to collect research data. We supposed that differences in people values living in urban and rural areas do not change despite the increased urbanization of Slovakia in the 21st century. Moreover, we supposed that significant differences in desired level of motivation of people working in urban and rural areas still exist. Following the obtained results we determine the order of 10 most important motivation factors of employees in urban and rural areas and we suggest that the organisation focuses on mentioned motivation factors when creating tailored motivation programme. Findings indicate that, regardless of the operation-related issues, the motivation factors associated with interpersonal relationships in the workplace are the most important. Other important motivation factors are associated with finances and stability, but the level of preferences varies. eng
dc.format p. 118-130 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, volume 23, issue: 37 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject employee motivation eng
dc.subject regional differences in Slovakia eng
dc.subject motivation programme eng
dc.subject t-test eng
dc.subject motivace zaměstnanců cze
dc.subject regionální rozdíly na Slovensku cze
dc.subject motivační programy cze
dc.subject t-test cze
dc.title Regional motivation differences of service sector employees in urban and rural areas in Slovakia eng
dc.title.alternative Regionální rozdíly v motivaci zaměstnanců v odvětví služeb v městských a venkovských oblastech na Slovensku cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Účinný motivační program by měl být v souladu se všemi skutečnostmi, které ovlivňují pracovní výkon zaměstnanců. Dobře motivovaní zaměstnanci pomáhají organizaci plnit své cíle, což vede k dlouhodobé prosperitě. Cílem výzkumu je zjistit úroveň motivace zaměstnanců v městských a venkovských oblastech COOP Jednota Slovensko. Dotazník je využit ke shromažďování údajů z výzkumu. Předpokládali jsme, že rozdíly v hodnotách lidí, kteří žijí v městských a venkovských oblastech, se nemění i přes zvýšenou urbanizaci Slovenska v 21. století. Také jsme předpokládali, že výrazné rozdíly v požadované úrovni motivace lidí, kteří pracují v městských a venkovských oblastech, stále existují. Na základě získaných výsledků určujeme pořadí 10 nejdůležitějších motivačních faktorů zaměstnanců v městských a venkovských oblastech a navrhujeme, aby se organizace zaměřila na nalezené motivační faktory při vytváření motivačního programu. Zjištění naznačují, že faktory spojené s mezilidskými vztahy na pracovišti jsou nejdůležitější. Mezi další významné motivační faktory patří ty, které jsou spojeny s finanční jistotou a stabilitou, ale úroveň preferencí se u nich liší. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://download.upce.cz/fes/scipap/SciPap_37.pdf
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84988484807
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84988484807
dc.identifier.obd 39877816 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account