The Effect of Managerial Sentiment on Market-to-Book Ratio

Show simple item record

dc.contributor.author Myšková, Renáta cze
dc.contributor.author Hájek, Petr cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:15:49Z
dc.date.available 2017-05-11T11:15:49Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1648-4460 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67653
dc.description.abstract To be able to properly evaluate the financial performance of the company, not only that we need financial statements, but it is also necessary to provide all stakeholders with further details. In this context, corporate management is increasingly focused on improving the structure and volume of the information contained in annual reports in order to strengthen the company's position among all stakeholders. This article aims to assess the impact of the information published in annual reports of companies on the market value of the shares in the context of the financial value of the enterprise. Considering that from the investor's perspective an investment is assessed in relation to the intrinsic value of the share, a balance model was elected that uses historical prices while being based on information contained in the financial statements. We find inverse effects for negative and positive word lists. Notably, we show that the net optimism in annual reports is perceived positively with stakeholders. eng
dc.format p. 498-513 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Transformations in Business and Economics, volume 15, issue: 2A (38A) eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Managerial sentiment eng
dc.subject stock market eng
dc.subject Market-to-Book-ratio eng
dc.subject dividend policy eng
dc.subject fundamental analyses eng
dc.subject bag-of-words eng
dc.subject manažerský sentiment cze
dc.subject akciový trh cze
dc.subject Market-to-Book-ratio cze
dc.subject dividendová politika fundamentální analýza cze
dc.subject bag-of-words cze
dc.title The Effect of Managerial Sentiment on Market-to-Book Ratio eng
dc.title.alternative Vliv manažerského sentimentu na ukazatel Market-to-Book Ratio cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Pro správné vyhodnocení výkonnosti společnosti, jejího finančního zdraví a postavení na trhu nepostačují pouze finanční výkazy, ale je nutné poskytnout všem zúčastněným stranám další, doplňující informace. V této souvislosti se podnikový management stále vice soustřeďuje na zlepšení struktury a objemu informací obsažených ve výročních zprávách, a to s cílem posílit pozici společnosti u všech stakeholders. Cílem článku je posoudit vliv informací zveřejňovaných ve výročních zprávách společností na tržní hodnotu akcií v kontextu s účetní hodnotou podniku a s jejich dividendovou politikou. Vzhledem k tomu, že z pohledu investora je investice posuzována v návaznosti na vnitřní hodnotu akcie, byl zvolen model, který využívá historické ceny a opírá se o údaje obsažené v účetních výkazech, a to bilanční model založený na účetní hodnotě akcie. Dále byly vybrány ukazatele fundamentální analýzy Book value per share, Enterprice value, Earnings per Share, Return on Equity, Debt ratio, Payout ratio a ukazatel Beta a dosažené hodnoty byly vyhodnoceny společně se sentimentem s pomocí bag-of-words. Vliv dividendové politiky společnosti byl sledován v návaznosti na teze o informačním obsahu dividend a teze o zákaznickém efektu dividend, s akcentem na faktory subjektivní, spočívající především v preferencích a názorech akcionářů společnosti a jejích manažerů. Vzhledem k řešené problematice je významná asymetrie informací. Podle tzv. teorie signálu (signalling theory) mají manažeři včasnější informace o reálné hodnotě a potenciálu podniku než ostatní stakeholders, přičemž jedním z nástrojů, jak sdělit interní informace trhu, je vyplácení dividend. Dále byl ověřován společně se sentimentem s pomocí bag-of-words předpoklad, že dividendová politika podpořená dalšími informacemi obsaženými ve výročních zprávách může poskytnout investorům představu o budoucí ziskovosti, což se odrazí v tržní hodnotě akcií a ve změně market-to-book-ratio. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://www.transformations.knf.vu.lt/38a
dc.project.ID GA16-19590S/Analýza témat a sentimentu vícenásobných textových zdrojů pro finanční rozhodování eng
dc.identifier.wos 000391160800013
dc.identifier.obd 39877814 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account