Applicability of linear and nonlinear retention-time models for reversed-phase liquid chromatography separations of small molecules, peptides, and intact proteins

Show simple item record

dc.contributor.author Tyteca, Eva cze
dc.contributor.author De Vos, Jelle cze
dc.contributor.author Vaňková, Nikola cze
dc.contributor.author Česla, Petr cze
dc.contributor.author Desmet, Gert cze
dc.contributor.author Eeltink, Sebastiaan cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:08:37Z
dc.date.available 2017-05-11T11:08:37Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1615-9306 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67569
dc.description.abstract The applicability and predictive properties of the linear solvent strength model and two non-linear retention-time models, i.e., the quadratic model and the Neue model, were assessed for the separation of small molecules (phenol derivatives), peptides, and intact proteins. Retention-time measurements were conducted in isocratic mode and gradient mode applying different gradient times and elution-strength combinations. The quadratic model provided the most accurate retention-factor predictions for small molecules (average absolute prediction error of 1.5%) and peptides separations (with a prediction error of 2.3%). An advantage of the Neue model is that it can provide accurate predictions based on only three gradient scouting runs, making tedious isocratic retention-time measurements obsolete. For peptides, the use of gradient scouting runs in combination with the Neue model resulted in better prediction errors (<2.2%) compared to the use of isocratic runs. The applicability of the quadratic model is limited due to a complex combination of error and exponential functions. For protein separations, only a small elution window could be applied, which is due to the strong effect of the content of organic modifier on retention. Hence, the linear retention-time behavior of intact proteins is well described by the linear solvent strength model. Prediction errors using gradient scouting runs were significantly lower (2.2%) than when using isocratic scouting runs (3.2%). eng
dc.format p. 1249-1257 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Wiley-VCH eng
dc.relation.ispartof Journal of Separation Science, volume 39, issue: 7 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Linear solvent strength model eng
dc.subject Method development eng
dc.subject Neue-Kuss model eng
dc.subject Retention-time prediction eng
dc.subject Selectivity eng
dc.title Applicability of linear and nonlinear retention-time models for reversed-phase liquid chromatography separations of small molecules, peptides, and intact proteins eng
dc.title.alternative Využití lineárních a nelineárních retenčních modelů pro separaci malých molekul, peptidů a proteinů chromatografií v systému s obrácenými fázemi cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Byla studována aplikovatelnost a prediktivní vlastnosti modelu lineárního a dvou nelineárních retenčních modelů (kvadratického a Neue modelu) na separaci malých molekul (derivátů fenolu), pepitdů a proteinů. Měření retenčních časů bylo provedeno za izokratických podmínek a v gradientovém módu s různými kombinacemi času gradientu a eluční síly rozpouštědla. Kvadratický model vykazoval nejpřesnější predikce retenčních faktorů pro malé molekuly (průměrná chyba predikce 1,5%) a peptidy (chyba predikce 2,3%). Výhodou Neueho modelu byly přesnější predikce s použitím pouze tří testovacích gradientů bez nutnosti provádět měření izokratických retenčních časů. Pro peptidy byly získány přesnější predikovaná data s využitím testovacích gradientů v kombinaci s Neueho modelem (chyba predikce <2,2%) v porovnání s izokratickými experimenty. Využití kvadratického modelu je limitováno složitou kombinací chybové a exponenciální funkce. Pro separace proteinů bylo možné využít pouze úzké retenční okno díky silnému vlivu koncentrace organického modifikátoru na retenci. Lineární chování proteinů bylo dostatečně popsáno modelem lineární solvatační síly rozpouštědla. Chyby predikce s využitím testovacích gradientů byly výrazně nižší (2,2%) než s použitím izokratických testovacích separací (3,2%). cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1002/jssc.201501395 eng
dc.identifier.wos 000374029500005
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84964316506
dc.identifier.obd 39877159 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account