Performance management system and tools contributing to its improvement

Show simple item record

dc.contributor.author Kožená, Marcela cze
dc.contributor.author Jelínková, Lucie cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:52:38Z
dc.date.available 2017-05-11T10:52:38Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-619-7105-74-2 eng
dc.identifier.issn 2367-5659 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67353
dc.description.abstract In today's dynamic business environment companies trying to transform, to be competitive in the future. They realize that the trend towards high performance, oriented on competition, technology and human resources, cannot be achieved only by monitoring and managing financial measures based on past performance. Increasingly, therefore, begin to use for measuring company performance methods such as Balanced Scorecard, which comprise outside the traditional financial measures of past performance, also measure as a drivers of future performance. Given the current development in the area of performance measurement and management, when there is a transition from a simple performance measurement on complex performance management, it is necessary to look at a comprehensive performance management system as a tool for connecting, learning and improvement. Performance management system should be basically a "living organism", he should be able to respond to changes in the dynamic and rapidly changing business environment. In this context, it is necessary to constantly improving the performance management system. In actual literature you can find countless different instruments contributing to more effective performance management system, identified and verified in the corporate practice of large foreign companies. Which specific tools and in what areas can then be used within a performance management system to make it more efficient? The aim of this paper is to identify and analyse possible tools or group of tools that can be used to streamline performance management system as a whole. Through a survey carried out on a sample of large manufacturing and non-manufacturing businesses operating in the Czech Republic, it is determined whether the management of the surveyed companies is able to identify tools affecting the implementation and continuous improvement of the performance management system. eng
dc.format p. 457-464 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject tools eng
dc.subject performance management system eng
dc.subject improving eng
dc.subject nástroje cze
dc.subject výkonový systém managementu cze
dc.subject zlepšování cze
dc.title Performance management system and tools contributing to its improvement eng
dc.title.alternative Výkonový systém managementu a nástroje podporující jeho zlepšení cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V dnešním dynamickém tržním prostředí se podniky snaží přetransformovat tak, aby byly v budoucnu konkurenceschopné. Tento trend uskutečňují vyšší výkonností, orientací na konkurenci, technologie a lidské zdroje, k čemuž nestačí využívat pouze finanční měřítka vycházející z minulé výkonnosti. Proto podniky využívají k měření výkonnosti také jiné metody, například metodu Balanced Scorecard, která využívá jak tradičních finančních ukazatelů minulé výkonnosti, tak hybných sil výkonnosti budoucí. Daný aktuální rozvoj v oblasti měření výkonnosti a řízení, je přechodem mezi z jednoduchého měření na komplexní měření, využívající také procesy spojování, učení a zlepšení. Výkonový manažerský systém by měl být „živým organismem“, měl by být pružný a reagovat na měnící se tržní podmínky. V tomto kontextu je třeba také neustále zlepšovat výkonový manažerský systém. V aktuální literatuře můžeme najít různé instrumenty přispívající k efektivnějšímu výkonnostnímu manažerskému systému, ověřeném v zahraničních podnicích. Které specifické nástroje a které oblasti by se měly efektivnějšími? Cílem příspěvku je analýza možných nástrojů, které mohou zmodernizovat výkonový manažerský systém jako celek. Výzkum provedený u výrobních a nevýrobních podniků v ČR byl zaměřen na uplatňování nástrojů v implementaci a zlepšování výkonnostního manažerského systému. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 (22.08.2016 - 31.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000395727000058
dc.identifier.obd 39878128 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account