The Role of Innovative SMEs to the Growth of Regional Economy: The Case of Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Gardiner, Richard cze
dc.contributor.author Hájek, Petr cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:45:58Z
dc.date.available 2017-05-11T10:45:58Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1849-7535 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67262
dc.description.abstract Globally, we cannot deny the fact that SMEs form part of the fabric of the economic growth. This presupposes that they serve as a pivot for economic development as they unfold the contributions such promoting economic growth, creating innovation as well as enhancing prosperity. This paper examines the relationship between the small and medium-sized enterprises (SMEs) and economic growth of Czech regions. The paper is based on primary research data collected within the Community Innovation Survey in Czech Republic. This survey provides a unique source of data on various aspects of innovation development in SMEs, such as their objectives, cooperation, funding, etc. We show that the share of innovative SMEs has a strong positive impact on the economic accounts of NUTS 4 regions. We also show that this effect has origins in the structure of intellectual capital (both human and structural) of SMEs. We use the data from the Community Innovation Survey to develop the proxy variables of the components of regional SMEs' intellectual capital. We use structural equation models to demonstrate the statistical significancy of these effects and various direct and indirect effects of the share of innovative SMEs on the indicators of regional economic performance. The results show that new-to-firm innovative SMEs are critical for regional economies based on innovation adoption strategy. Human and structural capital represent important prerequisites for this strategy. This has important policy implications, supporting the role of regional embededness to sustain the role of SMEs. This can also provide some generalizations on the contribution of SMEs for national economies. eng
dc.format p. 630-637 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Varazdin Development and Entrepreneurship Agency eng
dc.relation.ispartof Economic and Social Development : book of proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject small and medium-sized enterprises eng
dc.subject innovation eng
dc.subject regional economic growth eng
dc.subject MSP cze
dc.subject inovace cze
dc.subject regionální ekonomický růst cze
dc.title The Role of Innovative SMEs to the Growth of Regional Economy: The Case of Czech Republic eng
dc.title.alternative Role inovativních malých a středních podniků v růstu regionální ekonomiky: Případ České republiky cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Nelze popřít fakt, že malé a střední podniky tvoří součást struktury hospodářského růstu. To předpokládá, že slouží jako ústřední bod pro ekonomický rozvoj, neboť podporují hospodářský růst, vytváření inovací, jakož i posílení prosperity. Tento článek zkoumá vztah mezi malými a středními podniky (MSP) a hospodářským růstem českých regionů. Článek je založen na primárních výzkumných datech sebraných v rámci CIS v České republice. Tento průzkum poskytuje jedinečný zdroj dat o různých aspektech rozvoje inovací v MSP, jako jsou jejich cíle, spolupráce, financování, atd. Ukázali jsme, že podíl inovativních MSP má výrazný pozitivní vliv na ekonomiku NUTS 4 regionů. Také ukazujeme, že tento účinek má původ ve struktuře intelektuálního kapitálu (jak lidského, tak strukturálního) MSP. Používáme data z CIS pro aproximaci složek intelektuálního kapitálu MSP v regionu. Používáme strukturální modely k prokázání statistické významnosti těchto účinků a různých přímých a nepřímých vlivů podílu inovativních MSP na ukazatele regionální hospodářské výkonnosti. Výsledky ukazují, že inovace MSP, které jsou nové pro firmu, mají zásadní význam pro regionální ekonomiky založené na přejímací inovační strategii. Lidský a strukturální kapitál představují důležité předpoklady pro tuto strategii. To má důležité politické důsledky, což podporuje úlohu regionálního zakořenění k udržení role MSP. To může také poskytnout určité zobecnění o přínosu MSP pro národní hospodářství. cze
dc.event 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development (14.04.2016 - 16.04.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://search.proquest.com/docview/1793195786/fulltext/8466AD3FA1A24D9APQ/1?accountid=17239
dc.relation.publisherversion https://www.esd-conference.com/past-conferences
dc.identifier.wos 000389417100068
dc.identifier.obd 39877847 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account