Implementation of Quality Principles for Public Services Providing

Show simple item record

dc.contributor.author Šimonová, Stanislava cze
dc.contributor.author Novák, Jakub cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:42:14Z
dc.date.available 2017-05-11T10:42:14Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-210-8082-9 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67210
dc.description.abstract Increasing the quality of production belongs to management goals of every company, be it quality of products or services. Higher quality of production is reflected in e.g. obtaining competitive advantage on the market or as effective area administration, returning customer or a citizen satisfied with public administration services etc. Management therefore strives for higher quality and resulting financial as well as non-financial profitability. The request for quality improvement is a part of defined standards, complex methods and tools for quality management. Public administration needs to be perceived from two angles, on one hand it is public administration as a whole, on the other hand it consists of particular organizations and their services. If we view public administration as a whole, the requirement for quality improvement and quality methods implementation is declared by strategic documents or presented within the "National Conference of Quality in Public Administration". From the viewpoint of public administration as a set of partial (smaller) organizations, the requirement for quality is often declared but not supported by system approach. This paper deals with implementation of quality principles in providing public services by partial organizations of public administration. eng
dc.format p. 406-414 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Masarykova univerzita eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research eng
dc.rights open access eng
dc.subject public administration eng
dc.subject public services eng
dc.subject quality management eng
dc.subject quality principles eng
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject veřejné služby. management kvality, principy cze
dc.subject kvality cze
dc.title Implementation of Quality Principles for Public Services Providing eng
dc.title.alternative Implementace principů kvality při poskytování veřejných služeb cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Zvyšování kvality produkce patří mezi cíle řízení každé organizace, ať už produkcí jsou míněny výrobky nebo poskytování služeb. Kvalitnější produkce se projeví např. jako získání konkurenční výhody na trhu, nebo jako efektivní správa území, vracející se zákazník, občan spokojený se službami veřejné správy apod. Řízení tedy usiluje o vyšší kvalitu a z toho vyplývající ziskovost v měřítku finančním i nefinančním. Požadavek zvyšování kvality je součástí definovaných standardů, komplexních metod a nástrojů pro řízení kvality. Veřejnou správu je však nutné vnímat ze dvou úhlů, na jednu stranu se jedná o veřejnou správu jako celek, dále je nutno vnímat jednotlivé dílčí organizace a jejich poskytování služeb. Nahlížíme-li na veřejnou správu jako celek, pak požadavek zvyšování kvality a uplatňování metod kvality je deklarován strategickými dokumenty nebo je prezentován v rámci „Národních konferencí kvality ve veřejné správě“. Zároveň jsou realizovány ucelené projekty jako např. „Procesní modelování vybraných agend veřejné správy“. Nahlížíme-li na veřejnou správu jako na soubor dílčích (malých) organizací, pak při vlastním poskytování veřejné služby je požadavek kvality deklarován, nicméně často není podepřen systémovým přístupem. Příspěvek se zabývá implementací principů kvality při poskytování veřejných služeb dílčími organizacemi veřejné správy. cze
dc.event Current Trends in Public Sector Research (21.01.2016 - 22.01.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/798
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000379382400050 eng
dc.identifier.obd 39877688 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account