Vývoj dopravy a principy plánování udržitelné městské mobility

Show simple item record

dc.contributor.author Jirsa, Vojtěch cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:41:26Z
dc.date.available 2017-05-11T10:41:26Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-86832-95-1 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67199
dc.description.abstract Následující příspěvek popisuje současný vývoj dopravy ve městech. Ten je charakteristický rozvojem individuální automobilové dopravy, potažmo novými možnostmi cestovat individuálně na delší vzdálenosti v kratším čase. Ruku v ruce s rostoucími intenzitami automobilové dopravy rostou také její negativní dopady, které jsou citelné zejména v prostředí měst. Prosté navyšování kapacity komunikační sítě problémy dále eskaluje. Cílem současného dopravního plánování je zajištění dostupnosti a kvality života ve městech. Současné plánování charakterizuje integrovaný přístup, komplexní hodnocení a participace veřejnosti. Opatření tzv. udržitelné mobility cílí na zvýšení podílu pěší, veřejné a cyklistické dopravy, tedy dopravních módů s malými prostorovými nároky a s minimálními dopady na životní prostředí (ve srovnání s individuální automobilovou dopravou). Mezi opatření udržitelné mobility patří také „Opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší“, která jsou definovaná Programy zlepšování kvality ovzduší vydané MŽP. Zlepšení kvality ovzduší je jedním z mnoha přínosů opatření udržitelné mobility. cze
dc.format p. 25-30 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. cze
dc.relation.ispartof Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe XI cze
dc.rights open access cze
dc.subject udržitelná městská mobilita cze
dc.subject dopady dopravy cze
dc.subject dopravní indukce cze
dc.subject sustainable urban mobility eng
dc.subject traffic impacts eng
dc.subject traffic induction eng
dc.title Vývoj dopravy a principy plánování udržitelné městské mobility cze
dc.title.alternative Current trends in urban traffic and principals of sustrainable urban mobility planning eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated This contribution describes current trends in urban traffic. It is characterized by increasing individual car traffic, giving new possibilities to travel longer, individually and in shorter times. Hand in hand with increasing traffic volumes the negative impacts of traffic grow. The negative impacts are especially harmful in cities. Simple increase in road capacity further escalates this problem. The goal of current transport planning is to ensure accessibility and the quality of life in urban areas. It is characterized by integrated approach, comprehensive assessments and public participation. Measures of sustainable mobility aims to increase the mode share of walking, public transport, and cycling – modes with low demand on space and minimal impacts on the environment (relatively to car traffic). Measures of sustainable mobility are also part of the list of “Measures to increase emissions and improve air quality” defined in Program for improving air quality in the Czech Republic published by Ministry of Environment. Improved air quality is one of the many positive impacts of sustainable mobility measures. eng
dc.event Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe XI (08.11.2016 - 10.11.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39877630 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account