Identification of Improvised Explosives Residues Using Physical-Chemical Analytical Methods under Real Conditions after an Explosion

Show simple item record

dc.contributor.author Kotrlý, Marek cze
dc.contributor.author Mareš, Bohumil cze
dc.contributor.author Turková, Ivana cze
dc.contributor.author Beroun, Ivo cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:35:12Z
dc.date.available 2017-05-11T10:35:12Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-1-5106-0064-5 eng
dc.identifier.issn 0277-786X eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67117
dc.description.abstract Within the analysis of cases relating to the use of explosives for crimes, we have experienced a shift from using industrial explosives towards substances made in amateur and illegal way. A project is being implemented, which on grounds of assessment of individual information available in literature and on the internet, aiming at choosing individual areas of potentially abusable substances (e.g. mixtures of nitric acid (98%) with organic substances, mixtures nitromethane and tetranitromethane with organic substances, mixtures of chlorates and perchlorates of alkali metals with organic substances, chemically individual compounds of organic base type of perchloric acid, azides, fulminates, acetylides, picrates, styphnates of heavy metals, etc.). It is directed towards preparation of these explosives also in non-stoichiometric mixtures, conducting test explosives, determination of explosive characteristics (if they are unknown) and analysis of both primary phases and post-blast residues through available analytical techniques, such as gas and liquid chromatography with mass detection, FTIR, micro-Raman spectrometry, electron microscopy with microanalysis and Raman microspectrometry directly in SEM chamber for analysis at the level of individual microparticles. The received characteristics will be used to extend knowledge database for security forces. eng
dc.format p. "98230S-1"-"98230S-9" eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher SPIE - The International Society for Optical Engineering eng
dc.relation.ispartof Detection and sensing of mines, explosive objects and obscured targets XXI. eng
dc.rights open access eng
dc.subject Forensic Science eng
dc.subject Forensic Microscopy eng
dc.subject Electron Microscopy eng
dc.subject Electron Microanalysis eng
dc.subject Post-Blast Residues eng
dc.subject Improvised Explosives eng
dc.subject Forenzní vědy cze
dc.subject Forenzní mikroskopie cze
dc.subject Elektronová mikroskopie cze
dc.subject Elektronová mikroanalýza cze
dc.subject Povýbuchová rezidua cze
dc.subject Improvizované výbušniny cze
dc.title Identification of Improvised Explosives Residues Using Physical-Chemical Analytical Methods under Real Conditions after an Explosion eng
dc.title.alternative Identifikace reziduí improvizovaných výbušnin pomocí fyzikálně-chemických analytických metod při reálných podmínkách po explozi cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V rámci analýzy případů vztahujících se k používání výbušnin u trestných činů jsme zaznamenali posun od používání průmyslových výbušnin směrem k substancím vyrobeným amatérským a nelegálním způsobem. Při realizaci projektu byly posuzovány informace dostupné v literatuře a na internetu se zaměřením na výběr jednotlivých skupin potenciálně zneužitelných substancí (např. směsi kys. dusičné (98%) s organickými látkami, směsi nitromethanu a tetranitromethanu s organickými látkami, směsi chlorečnanů a perchlorečnanů alkalických kovů s organickými látkami, chemických individuí typu organických bází kyseliny chloristé, azidů, fulminátů, acetylidů, pikrátů, styfnátůtěžkých kovů, atd.). Je směřován k přípravě těchto výbušnin také v nestechiometrických směsích, provádění testů výbušnin, stanovování výbuchových charakteristik (nejsou-li dostupné) a analýzy jak primárních fází, tak i povýbuchových reziduí prostřednictvím dostupných analytických technik, jako jsou plynová a kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí, FTIR, mikro-Ramanova spektrometrie, elektronová mikroskopie s mikroanalýzou a Ramanovy mikrospektrometrie v SEM komoře pro analýzu na úrovni jednotlivých mikročástic. Získané charakteristiky budou použity k rozšíření databáze znalostí pro bezpečnostní složky. cze
dc.event Conference on Detection and Sensing of Mines, Explosive Objects, and Obscured Targets XXI (18.04.2016 - 21.04.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1117/12.2224216
dc.relation.publisherversion http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2521060
dc.identifier.wos 000383223700024
dc.identifier.obd 39877177 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account