Stanovení aminů pomocí HPLC s fluorescenční detekcí

Show simple item record

dc.contributor.author Peterka, Ondřej cze
dc.contributor.author Bajerová, Petra cze
dc.contributor.author Adam, Martin cze
dc.contributor.author Eisner, Aleš cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:34:35Z
dc.date.available 2017-05-11T10:34:35Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7560-004-2 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67109
dc.description.abstract Tato práce se zabývá stanovením aminů, které by mohly být využívány jako improvizované výbušniny. Aminy byly stanovovány pomoci kapalinové chromatografie s fluorescenčním detektorem. Jelikož samotné aminy nevyzařují fluorescenční záření, byla prováděna jejich derivatizace. K tomuto účelu bylo vybráno derivatizační činidlo 9-(fluorenyl)ethylchloromravenčan, které je vhodné pro primární i sekundární aminy. Problém však představuje fluorescence samotného činidla, proto je třeba nadbytek činidla odstranit. Nadbytečné množství bylo odstraněno extrakcí do hexanu. Pro separaci byly testovány různé kolony. Mobilní fáze byla složena ze směsi acetonitril – 0,03M acetátový pufr (pH 4) a eluce probíhala za izokratických podmínek. Reakční doba derivatizace byla dvě minuty a následná extrakce probíhala po dobu 40 sekund za intenzivního míchání. Průtok mobilní fáze byl optimalizován pro danou metodu. Pro fluorescenční detekci byla emisní vlnová délka 310 nm a excitační vlnová délka 265 nm. Z naměřených dat byly vytvořeny kalibrační grafy, ze kterých byla určena lineární část křivky. Následně byl také určen limit detekce (LOD) a kvantifikace (LOQ). cze
dc.format p. 139-144 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků cze
dc.rights open access cze
dc.subject HPLC cze
dc.subject Aminy cze
dc.subject Výbušniny cze
dc.subject HPLC eng
dc.subject Amines eng
dc.subject Explosives eng
dc.title Stanovení aminů pomocí HPLC s fluorescenční detekcí cze
dc.title.alternative Determination of Amines by HPLC with Fluorimetric Detection eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the determination of amines, which could be used as improvised explosives. Amines were determined by liquid chromatography with fluorimetric detection. As amines are not emitting fluorescence radiation, it was performed their derivatisation. For this purpose a derivatisation agent 9-(fluorenyl)ethylchloroformate was chosen as this is suitable for primary and secondary amines. The problem is then the fluorecence of this agent as such, so its excess needs to be removed. This was realised by hexane extraction. For separation various columns were tested. Mobile phase consists of the mixture of acetonitrile and 0.03M acetate buffer (pH 4) at isocratic elution mode. Reaction time for derivatisation was 2 min and following extraction takes 40 s under vigorous agitation. Mobile flow rate was optimised for used method. For fluorimetric detection the emission wavelength 310 nm and excitation wavelength 265 nm were used. From obtained results a calibration charts were constructed and the linear region was evaluated. Finally, limits of detection (LOD) and limits of quantification (LOQ) were calculated. eng
dc.event Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 (14.06.2016 - 14.06.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39877131 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account