Optimisation of Analytical Method for Extraction and Chromatographic Analysis of Phenolic Compounds in Brewing Malts

Show simple item record

dc.contributor.author Adámková, Karolína cze
dc.contributor.author Adam, Martin cze
dc.contributor.author Ventura, Karel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:34:21Z
dc.date.available 2017-05-11T10:34:21Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-86-7031-415-3 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67106
dc.description.abstract Phenolic compounds are one of the most biologically active substances with positive impact on the human health. These are substances of the plant origin protecting plants against adverse environmental effects. In their structure an aromatic ring containing one or more hydroxyl groups are occurring. These compounds are divided by the structure into groups known as flavonoids, phenolic acids, stilbenes and lignans. Beer is well known as a rich source of phenolic compounds from which 80% comes from malt. First part of this study is focused on the optimisation of chromatographic process to separate eleven phenolic substances using gradient elution. Optimized conditions of separation were furthermore used for analysis of phenolic substances in congress wort extracts, prepared from samples of barley and wheat malts. Samples of congress wort were brewed by well-defined procedure commonly used as standard methodology in brewing. Through the time of saccharification an amylolytic enzymes activity in malt is determined. Saccharification is tested 10 minutes after reaching the temperature point of mash at 70 °C through the iodine test. For pre-concentration of analytes from congress wort, the microextraction by packed sorbent method (MEPS) was chosen. The most used sorbents for MEPS are silica-based (C18, C8, C2, Silica, or mixed sorbent C8 + SCX). First experiments have confirmed that for tested compounds extraction, the C18 sorbent is the best choice. Choosing the MEPS method allowed not only minimisation of sample and solvents consumptions, but also pre-concentration and sampling in one-step. After separation by HPLC using gradient elution, target phenolic compounds were detected by diode array detector (DAD). Its advantage is that it could select the suitable wavelength for analysis of individual components. Second type of detector used in this study was electrochemical coulometric detector (ECD), which is selective for substances containing hydroxyl groups. eng
dc.format p. 1-5 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher University of Novi Sad eng
dc.relation.ispartof 23th Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry : book of proceedings eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Phenolic compounds eng
dc.subject HPLC eng
dc.subject Brewing Malts eng
dc.subject Worts eng
dc.subject Fenolické sloučeniny cze
dc.subject HPLC cze
dc.subject Pivovarské slady cze
dc.subject Sladiny cze
dc.title Optimisation of Analytical Method for Extraction and Chromatographic Analysis of Phenolic Compounds in Brewing Malts eng
dc.title.alternative Optimalizace analytické metody pro extrakci a chromatografickou analýzu fenolických sloučenin v pivovarských sladech cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Fenolické sloučeniny patří mezi nejvíce biologicky aktivní sloučeniny s pozitivním vlivem na lidské zdraví. Jsou to složky rostlinného původu, které chrání rostliny proti nepříznivým vlivům prostředí. V jejich struktuře se nachází aromatický kruh s jednou nebo více hydroxy skupinami. Tyto sloučeniny se dle struktury dělí na flavonoidy, fenolické kyseliny, stilbeny a lignany. Pivo je dobře známé jako bohatý zdroj fenolických sloučenin, z nichž 80 % pochází ze sladu. První část této studie je zaměřena na optimalizaci chromatografického procesu pro separaci 11 fenolických sloučenin pomocí gradientové eluce. Optimalizované podmínky separace byly následně použity pro analýzu fenolických sloučenin v extraktech kongresních sladin připravených ze vzorků ječných a pšeničných sladů. Vzorky kongresních sladin byly připraveny přesně definovaným způsobem běžně používaným jako standardní v pivovarnictví. Aktivita amylolytických enzymů je stanovována pomocí doby zcukření. Toto zcukření je testováno 10 min po dosažení teploty rmutu 70 °C pomocí jodového testu. Pro zakoncentrování analytů z kongresních sladin byla zvolena metoda mikroextrakce na sorbent v mikrostříkačce (MEPS). Nejpoužívanější sorbenty při MEPS jsou na bázi silikagelu (C18, C8, C2, Silica nebo směsný sorbent C8 + SCX). Počáteční experimenty potvrdily, že pro extrakci testovaných sloučenin je nejlepší sorbent C18. Volba metody MEPS umožnila nejen minimalizaci spotřeby vzorku a rozpouštědel, ale také vzorkování a prekoncentraci v jednom kroku. Po HPLC separaci pomocí gradientové eluce byly sledované fenolické sloučeniny detekovány pomocí detektoru diodového pole (DAD). Jeho výhodou je, že umožňuje výběr vhodné vlnové délky pro analýzu jednotlivých sloučenin. Druhým typem detektoru použitým v této studii je elektrochemický coulometrický detektor (ECD), který je selektivní pro sloučeniny obsahující hydroxylové skupiny. cze
dc.event 23th Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry (28.06.2016 - 01.07.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://www.dh.uns.ac.rs/yisac/index.html
dc.identifier.obd 39877122 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account