Implementation of Lean Tools Used in Logistics: a Case Study Approach

Show simple item record

dc.contributor.author Zemanová, Barbora cze
dc.contributor.author Slavík, Petr cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:32:01Z
dc.date.available 2017-05-11T10:32:01Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-8-3 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67073
dc.description.abstract The article examines the concept of Lean production. Lean production has been recognised as a competitive advantage for a long time. Due to using its methods companies can achieve success in the growth of productivity and at the same time avoiding waste. Insightful implementation of lean is necessary for high-value manufacturing and is complementary to strategic decision making regarding manufacture. This research uses a case study to demonstrate the application of a lean logistics and its tolls to increasing efficiency. Article deals with selected lean tools focused mainly on lean logistics and material flow. It also outlines the role of logistics and modern trends in the field of industrial engineering. eng
dc.format p. 3372-3379 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher International Business Information Management Association-IBIMA eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Lean production eng
dc.subject Lean logistics eng
dc.subject management tools eng
dc.subject Lean production cze
dc.subject štíhlá logistika cze
dc.subject manažerské nástroje cze
dc.title Implementation of Lean Tools Used in Logistics: a Case Study Approach eng
dc.title.alternative Implementace Lean nástrojů využívanýách v rámci logistiky: případová studie cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek se zabývá konceptem štíhlé výroby. Implementace nástrojů štíhlé výroby je již delší dobu vnímána jako jedna z možností zvýšení konkurenční výhody. Podniky prostřednictvím Lean managementu dosahují úspěchu jak v růstu produktivity, tak zároveň omezují plýtvání. Implemantace Lean managementu je dnes pro mnohé výrobní podniky nezbytnou záležitostí a pomáhá řídit strategické rozhodování týkající se výroby. Tento příspěvek využívá případovou studii k demonstraci uplatnění štíhlé logistiky a jejich nástrojů za účelem zvýšení efektivnosti. Článek se zabývá vybranými nástroji Lean managementu zaměřenými zejména na štíhlou logistiku a materiálový tok. Nastiňuje také úlohu logistiky a moderní trendy v oblasti průmyslového inženýrství. cze
dc.event 28th IBIMA conference on Vision 2020 : Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth (09.11.2016 - 10.11.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000392785700340
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85013950991
dc.identifier.obd 39876989 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account