Innovation from a Macroeconomic Perspective, its Support, Evaluation and Application

Show simple item record

dc.contributor.author Činčalová, Simona cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:31:56Z
dc.date.available 2017-05-11T10:31:56Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-8-3 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67072
dc.description.abstract The role of innovation is to maintain productive economies crucial and enable enterprises from developed countries, which have to face competition from developing economies, to succeed in globalized markets. The aim is to analyze innovation from a theoretical perspective and focus on supporting innovation in the Czech Republic - overview of institutions supporting the innovation activities of small and medium-sized enterprises (SMEs), their characteristics and selected programs that are used to support the development of innovative activity of SMEs. Further innovations are evaluated in terms of macroeconomics and finally analysis of the use of various types of innovation in manufacturing industries is made. The influence of the state and the macroeconomic environment for competitiveness and innovation is undeniable. The state is a mediator that affect how businesses can be competitive and innovative. eng
dc.format p. 2315-2327 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher International Business Information Management Association-IBIMA eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Innovation eng
dc.subject macroeconomics eng
dc.subject manufacturing industries eng
dc.subject Inovace cze
dc.subject makroekonomie cze
dc.subject průmyslová odvětví cze
dc.title Innovation from a Macroeconomic Perspective, its Support, Evaluation and Application eng
dc.title.alternative Inovace z makroekonomického pohledu, jejich podpora, hodnocení a uplatnění cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Úlohou inovací je udržovat produktivní ekonomiky konkurenceschopné a podniky z vyspělých zemí, které musí čelit konkurenci z rozvíjejících se ekonomik, uspět na globalizovaných trzích. Cílem je analyzovat inovace z teoretického hlediska a zaměřit se na podporu inovací v České republice - vytvořit přehled institucí podporujících inovační činnosti malých a středních podniků (MSP), jejich vlastnosti a vybrané programy, které jsou použity na podporu rozvoje inovační činnosti malých a středních podniků. Dále jsou inovace hodnoceny z hlediska makroekonomie a nakonec je vytvořena analýza využívání různých typů inovací v odvětvích zpracovatelského průmyslu. Vliv státu a makroekonomické prostředí pro konkurenceschopnost a inovace je nepopiratelný. Stát je prostředníkem, který ovlivňuje jak mohou být podniky konkurenceschopné a inovativní. cze
dc.event 28th IBIMA conference on Vision 2020 : Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth (09.11.2016 - 10.11.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000392785700233
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85013961474
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85013961474
dc.identifier.obd 39876983 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account