VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉ FORMY NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA U ŽEN PO MENOPAUZE

Show simple item record

dc.contributor.author Moravcová, Markéta cze
dc.contributor.author Holá, Jana cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:31:52Z
dc.date.available 2017-05-11T10:31:52Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7464-826-7 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67071
dc.description.abstract Cíl: Cílem výzkumného šetření bylo ověření elektronické formy české standardizované verze dotazníku Menopause Rating Scale. Zároveň se autorky zaměřily na zhodnocení přítomných symptomů estrogenního deficitu a posouzení míry ovlivnění kvality života u vybraného vzorku respondentek. Metody: Sběr dat proběhl v roce 2015. Do výzkumu se zapojilo 364 respondentek ve věku 45 – 60 let s přítomnými symptomy estrogenního deficitu. Respondentky vyplňovaly nástroj MRS ve vlastním sociálním prostředí v elektronické formě. Data byla statisticky vyhodnocena, výsledky se opírají o popisnou statistiku. Výsledky: Výsledky získané pomocí elektronické formy MRS jsou srovnatelné s výzkumy užívajícími tištěnou podobu MRS. Respondentky udávaly nejčastěji mírnou intenzitu obtíží nebo nepřítomnost některých symptomů. Nejméně výrazné symptomy respondentky pociťovaly v urogenitální doméně. Výsledné hodnoty celkového skóru i skóry v jednotlivých doménách ukazují na fakt, že kvalitu života ženám přítomné symptomy estrogenního deficitu ovlivňují jen v malé míře. Závěry: Je nutné, aby ženy byly na změny související s menopauzou připravené a adekvátně informované. Zdravotníci musí mít k dispozici takový nástroj, kterým mohou případné změny v tomto období hodnotit a pak adekvátně ženám pomoci. Takovým nástrojem je Menopause Rating Scale. Elektronická forma nástroje se jeví jako vhodná možnost k navázání komunikace mezi klientkou a zdravotníky a zároveň ženě umožňuje získat prvotní zpětnou vazbu o svých problémech. cze
dc.format p. 147-154 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Ostravská univerzita v Ostravě cze
dc.relation.ispartof Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech cze
dc.rights open access cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject Menopause Rating Scale cze
dc.subject menopauza cze
dc.subject symptomy estrogenního deficitu cze
dc.subject quality of life eng
dc.subject Menopause Rating Scale eng
dc.subject menopause eng
dc.subject symptoms of estrogen deficiency eng
dc.title VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉ FORMY NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA U ŽEN PO MENOPAUZE cze
dc.title.alternative THE USE OF ELECTRONIC FORM OF INSTRUMENT TO ASSESS QUALITY OF LIFE OF POSTMENOPAUSAL WOMEN eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Aim: The aim was to verify the electronic form of the Czech version of the questionnaire Menopause Rating Scale. Authors also focused on the evaluation of the present estrogen deficiency symptoms and assess the extent of affecting the quality of life in a sample of respondents. Methods: The survey was conducted in 2015. The survey involved 364 respondents aged 45-60 years with present symptoms of estrogen deficiency. Informants filled MRS tool in their own environment in electronic form. Results: Results obtained by using electronic forms of MRS are comparable with those taking surveys printed form MRS. Respondents reported a mostly mild intensity difficulties or absence of certain symptoms. The least significant symptoms of respondents were in urogenital domain. The resulting values of the total score and scores for individual domains point to the fact that the quality of life of women present symptoms of estrogen deficiency affects only a small extent. Conclusions: It is necessary that women were the changes related to menopause prepared and adequately informed. Paramedics must have such an instrument, which can be any changes in this period and then evaluate adequately help women. Such apparatus is the Menopause Rating Scale. The electronic form of the instrument seems appropriate option to establish communication between the client and health professionals and also enables the woman to get initial feedback about their problems. eng
dc.event Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech (26.05.2016 - 26.05.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion https://bib.irb.hr/datoteka/832699.X._international_symposium_of_nursing.pdf
dc.project.ID SGS_2016_005/Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016 cze
dc.identifier.scopus
dc.identifier.obd 39876982 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account