Differences in Municipal Structure in Czech and Slovak Republic with Emphasis on Delegated Powers

Show simple item record

dc.contributor.author Fuka, Jan cze
dc.contributor.author Grešová, Lucia cze
dc.contributor.author Šatera, Karel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:28:27Z
dc.date.available 2017-05-11T10:28:27Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-6-9 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67024
dc.description.abstract Czech and Slovak Federal Republic on January 1st, 1993 split into the Czech Republic and Slovak Republic. Even though, it can be stated that in the field of public administration, and not only here,the development in both countries shows a number of common features. This fact offers considerable possibilities of comparison and analysis resulting from the determination of the particularities of chosen areas of both independent countries which previously fell under one federal government. This article deals with delegated powers and their performance at the municipal level and in view of the significant scope of this problem it may be useful introduction for subsequent analysis. Structure and applying of delegated powers can also be seen as an important instrument of government policy. On the example of two separated countries, we demonstrate that despite of many benefits which decentralization brings, the scope and the way of performance of transferred competencies remain questioned. The aim of this paper is to outline basic differences in the municipal structure and in performance of delegated powers in both countries and build the foundation for further research in this area. eng
dc.format p. 252-261 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher International Business Information Management Association-IBIMA eng
dc.relation.ispartof Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject delegated powers eng
dc.subject public administration eng
dc.subject Slovak Republic eng
dc.subject Česká republika cze
dc.subject přenesená působnost cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject Slovenská republika cze
dc.title Differences in Municipal Structure in Czech and Slovak Republic with Emphasis on Delegated Powers eng
dc.title.alternative Rozdíly v obecním uspořádání v České a Slovenské republice s důrazem na přenesenou působnost cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Česká a Slovenská Federativní Republika se 1. ledna 1993 rozdělila na Českou republiku a Slovenskou republiku. Přesto je možné konstatovat, že vývoj v obou zemích v oblasti veřejné správy, a nejen zde, vykazuje mnoho společných rysů. Tato skutečnost poskytuje značné možnosti srovnávací analýzy vyplývající z rozdílů ve zvolených oblastech obou nezávislých zemí, které dříve spadaly pod jednu federální vládu. Tento článek se zabývá přenesenou působností a jejím výkonem na úrovni obcí a s ohledem na značný rozsah tohoto problému může být užitečným úvodem pro navazující analýzy. Struktura a uplatňování přenesené působnosti může také být považováno za důležitý nástroj vládní politiky. Na příkladech dvou samostatných zemí ukazujeme, že navzdory mnoha výhodám, které decentralizace přináší, rozsah a způsob výkonu přenesené působnosti zůstává otázkou. Cílem tohoto příspěvku je nastínit základní rozdíly v obecní struktuře a ve výkonu přenesené působnosti v obou zemích a vytvořit tak základ pro další výzkum v této oblasti. cze
dc.event The 27th IBIMA conference on Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth (04.05.2016 - 05.05.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000381172300032
dc.identifier.obd 39876723 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account