Investice do vzdělání jako složka intelektuálního kapitálu v kontextu problematiky genderu

Show simple item record

dc.contributor.author Gottwald, Dalibor cze
dc.contributor.author Švadlenka, Libor cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:25:59Z
dc.date.available 2017-05-11T10:25:59Z
dc.date.issued 2015 cze
dc.identifier.isbn 978-80-87533-12-3 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66992
dc.description.abstract Problematika intelektuálního kapitálu je v současné době velmi aktuálním tématem, a to ve vztahu k přesahu tohoto fenoménu do všech činností národního hospodářství jednotlivých států. Aktuální trendy výzkumu se v daném tématu ubírají cestou hledání souvislostí a analýzou vývoje trendů, které by mohly poskytnout nové informace v procesu efektivního řízení složek intelektuální kapitálu. Významnou proměnnou, která se v posledních několika letech stala významným prvkem v procesu hodnocení ekonomického potenciálu společnosti, je problematika genderu. S výše definovanými tématy se pojí i hlavní cíl příspěvku, tj. potvrzení společenské predikce o rozdílném postavení žen a mužů v procesu vzdělávání, konkrétně v procesu investic do vzdělávání. K zajištění vysoké míry erudice příspěvku, bude datový soubor definující hodnocení investic do vzdělávání z pohledu genderové problematiky podstoupen statistickému testování tak, aby se v závěru deklarované výstupy mohly považovat za relevantní a přínosné pro vědu. cze
dc.format p. 123-134 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Palackého v Olomouci cze
dc.relation.ispartof Znalosti pro tržní praxi 2015: sborník z mezinárodní konference cze
dc.rights open access cze
dc.subject Intelektuální kapitál cze
dc.subject gender cze
dc.subject vzdělání. cze
dc.subject Intellectual capital eng
dc.subject gender eng
dc.subject education. eng
dc.title Investice do vzdělání jako složka intelektuálního kapitálu v kontextu problematiky genderu cze
dc.title.alternative Investment in education as a component of intellectual capital in the context of gender issues eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated The issue of intellectual capital is currently a very actual topic in relation to the overhang of this phenomenon to all activities of the national economy of each country. The actual research trends in the topic find a connections and analysis of the development trends that could provide new information on the process of effective management components of intellectual capital. Very significant phenomenon that has become an important element in the process of evaluating the economic potential of the society is the issue of gender. The main objective of the paper is confirmation predictions about different of gender equality in education, particularly in the process of investment in education. Data file that defines the evaluation of investment in education from the gender perspective will be undergone statistical testing of the reason for ensure high degree of erudition. eng
dc.event Znalosti pro tržní praxi 2015 : ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti (10.09.2015 - 11.09.2015) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2015-Sbornik_Znalosti.pdf
dc.identifier.wos 000380496800014
dc.identifier.obd 39874261 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account