Podpora prostorového rozhodování v prostředí GIS s využitím statických modelů, implementace ordinální proměnné a kategorizace znaků

Show simple item record

dc.contributor.author Ruda, Aleš
dc.date.accessioned 2017-02-07T17:45:20Z
dc.date.available 2017-02-07T17:45:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66918
dc.description.abstract Současný styl života a organizace společnosti vyžaduje celou řadu optimalizační a restrukturalizačních opatření a nutně tak potřebuje spolehlivé podklady pro další plánování a prostorové rozhodování. Ekonomicko-správní obory v různé míře využívají osvědčené postupy rozhodovacích technik implementované do prostředí programových prostředků. Informační technologie proto představují významnou platformu pro zpracování a vyhodnocování dat v rámci rozhodovacích procedur. Specifickou oblastí informačních technologií je aplikovaná geoinformatika implementující oborové poznatky a dostupné geoinformační technologie za účelem co nejefektivnějšího získávání přesného výsledku. Předkládaná habilitační práce se zabývá podporou prostorového rozhodování v rozvoji regionů, které situuje do prostředí geografických informačních systémů (GIS) a zaměřuje na aktuálně řešená témata ekonomicko-správní problematiky. podává a diskutuje aktuálně přijímané přístupy v teoretické rovině rozhodovacích procesů, přičemž akcentuje význam implementace prostorové dimenze do hodnotícího aparátu, který nelze smysluplně využít pouze za přispění metod klasické statistiky. Z celé řady vyvinutých metod (technik) prostorového rozhodování detailně komentuje ty, které jsou svou povahou odborně fundované a využitelné ve veřejné správě široce používané platformě ArcGIS (eventuálně programu Idrisi). Na příkladu doložených případových studií navrhuje různé modely procesního zpracování dat založeném na statických metodách a prostorových analýzách. Využívá různorodě aplikovatelné metody, např. kategorizace znaků, metody pořadově vážených průměrů, fuzzy standardizace vstupních dat či stanovení regresní závislosti proměnných nezbytných pro tvorbu požadovaného rozhodovacího modelu. V kontextu řešených studií a na základě provedeného dotazování na úrovni krajských úřadů navrhuje schéma implementace stávajících metod jak pro potřeby rychlého nalezení odpovědi za co nejmenší ztráty přesnosti, tak pro názornou geovizualizaci výsledků. cze
dc.format 189 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject prostorové rozhodování cze
dc.subject aplikovaná geoinformatika cze
dc.subject prostorové modelování cze
dc.subject geovizualizace cze
dc.subject prostorová analýza cze
dc.subject spatial decision making eng
dc.subject applied geoinformatics eng
dc.subject spatial modeling eng
dc.subject geovisualisation eng
dc.subject spatial analysis eng
dc.title Podpora prostorového rozhodování v prostředí GIS s využitím statických modelů, implementace ordinální proměnné a kategorizace znaků cze
dc.title.alternative Spatial decision making support in GIS using static models implementing interval classification and ordinal variables eng
dc.type habilitační práce cze
dc.date.accepted 2016
dc.description.abstract-translated Actual lifestyle and society organization consider optimization and restructuralization of system approach and need reliable support for further planning and decision-making. Branches supporting development within economic issues and public administration use well-known procedures and techniques of decision-making implemented within GIS software. Thus, information technologies represent also important platform for data processing and assessment in case of decision making. Regarding geodata, applied geoinformatic implements both knowledge taken from fields of interest and available geoinformation technologies in order to get the most accurate results. The presented work deals wth decision making support in GIS, presents and declares the state of the art on the theoretical level of decision making processes and proposes models and scenarios solving specific cases described in case studies. Respecting the spatial dimension, it highlights an insufficiency of classical statistics in order to respect the spatiality of regions location. On the practical level, the work describes possible methods and techniques available in ArcGIS platform (or in Idrisi software) in order to declare their usability and potential risks of unsupervised using. Following case studies documents different approaches used in data analysis and visualization starting from relatively easy methods through aggregation techniques up to more difficult ordered weighted average method, fuzzy membership setting or using regression in order to propose a reliable model. Based on attached case studies and questionnaire survey a flow chart recommending the most suitable solution for spatial decision-making has been developed. High importance is also devoted to geovisualization respecting fast respense of needed information but without high inaccuracy. eng
dc.thesis.degree-name Doc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35461
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account