Syntéza nanostrukturovaných materiálů pro medícínské aplikace

Show simple item record

dc.contributor.author Dědourková, Tereza
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:58:53Z
dc.date.available 2017-01-23T10:58:53Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-09-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66901
dc.description.abstract Předkládaná dizertační práce se zabývá přípravou magnetických nanočástic La1 xSrxMnO3 (x = 0,25; 0,3 a 0,35) metodou sol-gel a její optimalizací pro poloprovozní výrobu. Byla podrobně studována morfologie částic, jejich chemické složení a magnetické vlastnosti. Magnetická jádra byla enkapsulována vrstvou siliky vzniklé polykondenzační reakcí tetraethyl orthosilikátu a silanových derivátů v bazickém prostředí. Siliková slupka slouží nejen jako ochrana proti toxicitě jádra, ale rovněž ke stabilizaci částic ve vodném prostředí, ve kterém jsou neobalená magnetická jádra značně koloidně nestabilní. Příprava vodných suspenzí těchto "core-shell" nanočástic byla rovněž optimalizována pro větší množství. Nanočástice obalené silikovou vrstvou byly podrobeny škále biologických testů in vitro na řadě buněčných linií. Byla sledována relaxivita r2 magnetických nanočástic v závislosti na jejich dispergaci. Dále byla věnována pozornost funkcionalizaci povrchu funkčními skupinami vhodnými pro kovalentní vazbu dalších komponent. Pro další modifikaci povrchu byly použity speciálně připravené biokompatibilní polymery. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject magnetické nanočástice cze
dc.subject sol-gel metoda cze
dc.subject magnetická fluidní hypertermie cze
dc.subject magnetická rezonance. cze
dc.subject magnetic nanoparticles eng
dc.subject sol-gel method eng
dc.subject magnetic fluid hyperthermia eng
dc.subject magnetic resonance imaging. eng
dc.title Syntéza nanostrukturovaných materiálů pro medícínské aplikace cze
dc.title.alternative Synthesis of nanostructured materials for medical applications eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Matějka, Libor
dc.contributor.referee Podzimek, Štěpán
dc.contributor.referee Vlček, Miroslav
dc.date.accepted 2016-11-04
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the preparation of magnetic nanoparticles La1-xSrxMnO3 (x = 0.25, 0.3 and 0.35) by sol-gel method and its optimization for pilot production. Morphology of particles, their chemical composition and magnetic properties were studied in detail. The magnetic cores were encapsulated by silica shell formed by polycondensation by tetraethoxysilane and silane derivatives in basic environments. Silica shell does not serve only as a protection against the toxicity of the core, but in particular also as a stabilizing agent of the particles in the aqueous medium in which the uncoated magnetic cores are very unstable. The preparation of suspensions of these "core-shell" nanoparticles have also been optimized for larger quantities. Nanoparticles coated with a silica shell were subjected to a variety of biological experiments in vitro for a variety of cell lines. Relaxivity r2 of magnetic nanoparticles was investigated according to their dispersion. Further, attention was paid to the functionalization of the surface by functional groups suitable for covalent linkage to other components. Specially prepared biocompatible polymers were used for further modification of the surface. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35444
dc.thesis.degree-program Chemie a chemické technologie cze
dc.identifier.stag 31836
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account