Pojetí mysli a významu ve fenomenologické a kognitivní religionistice.

Show simple item record

dc.contributor.author Peroutka, Martin
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:58:48Z
dc.date.available 2017-01-23T10:58:48Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66900
dc.description.abstract Práce se zabývá konceptuálním a filosofickým pozadím kognitivních a fenomenologických přístupů v religionistice. Jako hlavní problém skrytý za obtížemi těchto přístupů a jejich případného propojování v rámci novějších kognitivních přístupů, identifikuje vztah mysli a těla, respektive otázku mentální kauzace. Pokouší se ukázat, jak se konceptuální obtíže identifikované v rámci filosofie mysli promítají do religionistických teorií a metod. Zároveň argumentuje pro úzkou souvislost mezi zastávanou teorií mysli a preferovaným pojetím významu a ukazuje, jak epifenomenalismus ve vztahu k vědomí vede k eliminaci role významů při vysvětlování lidského chování. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kognitivní religionistika cze
dc.subject fenomenologie náboženství cze
dc.subject problém mysli a těla cze
dc.subject význam cze
dc.subject filosofie vědomí cze
dc.subject cognitive religion eng
dc.subject phenomenology of religion eng
dc.subject the mind-body problem eng
dc.subject meaning eng
dc.subject philosophy of consciousness eng
dc.title Pojetí mysli a významu ve fenomenologické a kognitivní religionistice. cze
dc.title.alternative The Conception of Mind and Meaning in the Phenomenology of Religion and Cognitive Science of Religion eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hoffmann, Henryk
dc.contributor.referee Janák, Jiří
dc.date.accepted 2016-11-21
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the conceptual and philosophical background of cognitive and phenomenological approaches in religious studies. It identifies the mind-body relationship, or more precisely the issue of mental causationas the main problem behind the difficulties of these approaches and their possible combination in the context of contemporary cognitive approaches. It attempts to show how the conceptual difficulties identified within the philosophy of mind are reflected in theories and methods of religious studies. It also argues for a close link between the theory of mind and the preferred concept of meaning and shows how the epiphenomenalism in relation to consciousness eliminates the role of the meaning in explanations of human behaviour. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35459
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Předseda doc. Štampach zahájil obhajobu, představil kandidáta, k tomu doplnil informace dr. Gebelt. Doktorand představil témata, otázky a postupy výzkumu, stručně shrnul závěry, ke kterým dospěl. Oponenti shrnuli důležité body svých posudků v pořadí doc. Hoffmann a doc. Janák. Doktorand reagoval postupně na všechny připomínky, otázky a kritiku obou oponentů. Vysvětlil kritéria výběru autorů a důrazu na některé z nich. Uznal námitku ohledně zdrojů. Přínos kognitivních teorií vidí M. Peroutka v přesnějším oddělení kulturně podmíněných a všeobecných prožitků. Na závěr otevřel předseda širší diskusi. Otázky: 1) Kritéria výběru oborů a debat ve fenomenologii náboženství. 2) Jaký by mohl být další postup výzkumu ve snaze propojit fenomenologické a kongitivní přístupy ve studiu náboženství? 3) Jak na ústřední otázku disertace reagují jiní čeští badatelé - aktuální situace? 4) Jaké jsou souvislosti mezi proklamovaným postupem od fenomenologie ke kognitivistice a postupy jinými, zejména od etického k emickému? cze
dc.identifier.stag 32268
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account