Za boha, krále a krásná umění. Buquoyové a vizuální umění v "dlouhém" 19. století

Show simple item record

dc.contributor.author Rudová, Hana
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:58:47Z
dc.date.available 2017-01-23T10:58:47Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66899
dc.description.abstract Předkládaná disertační práce se zaměřuje na hraběcí rodinu Longueval-Buquoyů a na její vztah k vizuálním uměním mezi lety 1803 a 1911. Členové této urozené rodiny měli v 19. a na počátku 20. století blízko k rozmanitým formám umění a jejich aktivita může posloužit jako příklad různého šlechtického přístupu k výtvarným uměním (vlastní umělecká tvorba, obchodování s uměleckými předměty, stavební činnost, mecenášství). Do těsného vztahu k vizuálním uměním se promítaly individuální zájmy urozených mužů a žen i dobové šlechtické milieu, a proto se metodologickým východiskem staly tak zvaná nová biografie a tak zvané nové kulturní dějiny. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Buquoyové cze
dc.subject vizuální umění cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject Counts of Buquoy eng
dc.subject visual art eng
dc.subject 19th century eng
dc.title Za boha, krále a krásná umění. Buquoyové a vizuální umění v "dlouhém" 19. století cze
dc.title.alternative For God, King and the Fine Art: The Counts of Buquoy and the Visual Arts in the "Long 19th Century eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Bezecný, Zdeněk
dc.contributor.referee Mžyková, Marie
dc.date.accepted 2016-11-10
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the count family of Longueval-Buquoy and its relation to the visual arts between 1803 and 1911. In the 19th and at the beginning of the 20th century, the members of this noble family were close to various forms of art and their activity is able to be an example of different attitude to the fine art (own artistic work, trading in artistic articles, active interest of architecture and building, sponsorship). In the close relation to the visual arts, there were expressed individual interests of noble men and women as well as the then aristocratic milieu. Therefore the so called new biography and new cultural history became the methodological basis. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35456
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Doktorandka obsáhle představila svoji disertační práci - její teze, cíle, metody, které využila, a další inspirační východiska, použité prameny a výsledky. Doktorandka byla seznámena s oponentskými posudky, které vyzdvihly vysokou heuristickou a interpretační hodnotu práce a upozornily na několik sporných momentů. Doktorandka zodpověděla vznesené otázky. Vše bylo vyhodnoceno jako vyhovující. Otázky: 1) V jakých ohledech a výsledcích se doktorčino bádání lišilo od buqoyoského projektu NAKI (Krajina - sídlo - obraz)? 2) Jaké jsou kořeny pojetí šlechtického sídla jako muzea? 3) Jaký byl vliv šlechty na směřování vývoje umění? 4) Problematika češtiny a psaní šlechtických jmen. 5) Terminologický problém amaterský (diletantský) profesionální umělec. cze
dc.identifier.stag 32205
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account